Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1076/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 13.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että jo-kaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää laskettaisiin 1,20 eurosta 1,00 euroon.
Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-teydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta.
Tausta
Tavoitteena on ollut, että maksutulot kattaisivat valvontatoiminnan menot. Lentoliikenteen valvontamaksu on asetettu soveltaen periaatetta, jonka mukaan lentoliikenteeltä voidaan periä lentoliikenteen valvontaan ja hallintoon liittyvät kustannukset. Lentoliikenteen matkustajamäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime vuodet. Vuonna 2017 matkustajamäärät Finavian kentillä olivat 9,3 % edellisvuotta suuremmat. Vuonna 2016 kasvua edelliseen vuoteen verrattuna kertyi 3,6 %. Trafin lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat kustannukset ovat olleet viime vuosina n. 10,5–11,5 miljoonaa euroa. Kun tuotto on kasvanut, on kustannus-vastaavuus noussut korkeaksi ollen 111 % vuonna 2016 ja 106 % vuonna 2017. Trafin ennusteiden mukaan lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat kustannukset tulevat olemaan tulevina vuosina 11,5 miljoonaa euroa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 13.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voi toimittaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
Hallitusneuvos Miikka Rainiala 0295 34 2051

Annetut lausunnot julkaistaan myös lausuntopalvelu.fi:ssä.
Jakelu:
LVM