Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1/0008/2017

Vastausaika on päättynyt: 28.11.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Säteilyn käyttöä koskevat säteilyturvallisuustoimet eivät aina huomioi riittävästi sitä mahdollisuutta, että säteilylähde voi joutua lainvastaisen toiminnan kohteeksi, esimerkiksi sitä voidaan tietoisesti vahingoittaa tai sitä voidaan käyttää vahingoittamistarkoituksessa. Tällaisten tapausten varalta säteilyturvallisuustoimenpiteitä on tarpeen täydentää turvajärjestelyillä. Turvajärjestelyt tukevat säteilyturvallisuustoimia, sillä ne ehkäisevät myös säteilylähteiden tahatonta asiatonta käyttöä.
 

Tausta
Euroopan unionissa on annettu 5 päivänä joulukuuta 2013 uusi neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivalta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi sekä direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom, ja 2003/122/Euratom kumoamisesta, jäljempänä säteilyturvallisuusdirektiivi. Säteilylailla ja sen nojalla annettavilla alempiasteisilla säädöksillä täytäntöönpannaan Euroopan unionin uusi säteilyturvallisuusdirektiivi, josta käytetään myös nimikettä BSS-direktiivi (Basic Safety Standards).
 
Umpilähteiden osalta tämän määräyksen perustana on IAEA:n käytännesäännöstö Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources (jäljempänä CoC), jonka periaatteita Suomi on sitoutunut noudattamaan. Turvajärjestelyjen käytäntöön soveltamisesta ovat olemassa muun muassa IAEA:n suositus ja ohje:
 • International Atomic Energy Agency. Nuclear security recommendations on radioactive material and associated facilities. Recommendations. IAEA Nuclear Security Series No. 14, Vienna: IAEA, 2011.
 • International Atomic Energy Agency. Security of radioactive sources. Implementing Guide. IAEA Nuclear Security Series No. 11, Vienna: IAEA, 2009 (jäljempänä IAEA NSS 11).
 
Radioaktiivisten aineiden osalta turvajärjestelyjen jako eri luokkiin – turvajärjestelyn tasolle A, B tai C – perustuu radioaktiivisten aineiden vaarallisuusluokitukseen, joka on esitetty IAEA:n julkaisussa:
 • International Atomic Energy Agency. Categorization of Radioactive Sources, IAEA Safety Standards Series No. RS-G-1.9, Vienna, 2005.
 
Lisäksi määräys perustuu korkea-aktiivisten umpilähteiden osalta BSS-direktiivin XV liitteen c-kohdan vaatimukseen.
 
Turvajärjestelyvaatimukset koskevat tässä määräyksessä myös avolähteiden käyttöä, vaikka perustavana oleva IAEA NSS 11 ei erityisesti koske avolähteitä. IAEA NSS 11:n mukaan jäsenvaltiot voivat kuitenkin soveltaa turvajärjestelyvaatimuksia myös avolähteiden käyttöön.
 
Umpi- ja avolähteiden lisäksi tässä määräyksessä on turvajärjestelyvaatimuksia, jotka koskevat myös sähköisesti säteilyä tuottavia laitteita (röntgenlaitteita), koska ko. laitteisiin voi liittyä samantasoisia turvallisuusuhkia kuin umpilähteisiin ja niitä sisältäviin laitteisiin.
 
Tässä määräyksessä esitetyt vaatimukset ovat olleet olemassa 1.3.2014 lähtien ja osittain muutettuna 1.4.2017 lähtien STUKin ohjeessa ST 1.11. Tällä määräyksellä ei ole tarkoitus muuttaa ohjeessa ST 1.11 esitettyjä vaatimuksia.
 
Code of Conduct:n mukaan jokaisessa valtiossa
 • on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että radioaktiiviset lähteet ovat turvallisesti suojattuja ( CoC, kappale 7 (a))
 • on oltava säädökset turvajärjestelyvaatimuksista, joilla estetään, havaitaan ja viivästetään luvaton pääsy lähteiden luokse tai lähteen varkaus, kadottaminen tai luvaton käyttö tai poistaminen kaikissa lähteen hallinnan vaiheissa (CoC, kappale 19 (g))
 • on varmistettava, että valvontaviranomaisella on oikeus antaa lupaan liittyviä ehtoja mukaan lukien ehtoja turvajärjestelytietojen luottamuksellisuudesta (CoC, kappale 20 (e) (ix))
 • on varmistettava, että valvontaviranomaisella on oikeus vaatia luvanhaltijaa toimittamaan tarvittaessa radioaktiivisia lähteitä koskeva suunnitelma turvajärjestelyistä (CoC, kappale 20 (b) (ii)).
 
Säteilylähteiden turvaamiseksi voidaan käyttää seuraavia muun muassa edellä mainituissa IAEA:n julkaisuissa mainittuja keinoja ja toimia.
 • Suunnitelma turvajärjestelyistä, jossa kuvataan turvajärjestelyjen menettelyt, vastuunjaot ja tehtävät.
 • Tietoturvallisuus, jolla huolehditaan siitä, että turvajärjestelyjä koskevia asiakirjoja ja muita tietoja käsitellään ja säilytetään siten, että ne eivät päädy muiden henkilöiden haltuun kuin niiden, jotka tehtäviensä puolesta kyseisiä asiakirjoja ja tietoja tarvitsevat.
 • Säteilylähteiden kirjanpito, joka on ajantasaisena toiminnanharjoittajan ja asiaan kuuluvien vastuuhenkilöiden tiedossa ja käytettävissä.
 • Säteilylähteiden säännölliset tarkistukset, joissa todetaan ja dokumentoidaan toiminnanharjoittajan hallinnassa olevien säteilylähteiden tallessa olo sekä lähteiden kunnon ja käyttöpaikan asianmukaisuus.
 • Pysyvästi käytöstä poistettujen säteilylähteiden asianmukainen hävittäminen tai tilapäisesti käytöstä poistettujen lähteiden siirtäminen turvalliseen säilytyspaikkaan, jos lähteillä on edelleen käyttöä.
 • Rakenteelliset esteet, joilla estetään tai viivästetään asiattomien henkilöiden pääsyä lähteen luokse.
 • Kulunvalvonta, jolla rajoitetaan pääsy säteilylähteiden käyttö- ja säilytyspaikkoihin vain niihin henkilöihin, joiden kuuluu päästä sinne työtehtäviensä vuoksi.
 • Hälytysjärjestelmät, joilla saadaan viiveetön tieto säteilylähteeseen, sen käyttö- tai säilytyspaikkaan kohdistuvasta luvattomasta tunkeutumisesta tai lähteen luvattomasta siirrosta.
 • Menettelyt, joilla vastataan turvajärjestelyrikkomuksiin ja niiden epäilyihin.
 
Tässä määräyksessä on asetettu edellä mainittujen toimien mukaiset vaatimukset siten, että suurimman säteilyriskin lähteille vaatimukset ovat kaikkein kattavimpia (taso A) ja pienimmän säteilyriskin lähteille vaatimukset ovat lievimpiä (taso C).
 

 
Tavoitteet
Keskeisenä tavoitteena on saattaa säteilylähteiden turvajärjestelyjä koskeva määräys vastaamaan uuden säteilylain säädöksiä. Sisällöltään määräys vastaa voimassa ollutta ohjetta ST 1.11.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 28.11.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä”. Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja määräysehdotuksesta antaa toimistopäällikkö Santtu Hellstén, puh. 09 759 88 221  ja sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi  ja
johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530 ja sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi 
Jakelu:
Dekra Industrial Oy, Antti Nurminen    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Päivi Arponen-Esteves    
Helsingin yliopisto, Kerttuli Helariutta    
HUS, Mikko Tenhunen    
Inspecta Oy, Kari Latvala    
Jyväskylän yliopisto, Jaana Kumpulainen    
Kuopion yliopistollinen sairaala, Tiina Lyyra-Laitinen    
MAP Medical Technologies Oy, Riitta Pilviö    
Outokumpu Stainless Oy, Eero Huhtalo    
Poliisihallitus    
Sisäministeriö    
Sonar Oy, Jyrki Lieto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stora Enso Oyj, Varkauden tehdas, Ari Kuvaja    
Suojelupoliisi    
Suomen Punainen Risti, Ari Hemminki    
Säteilyturvaneuvottelukunta, Pj. Mikko Paunio    
Tampereen yliopistollinen sairaala, Simo Hyödynmaa    
TUKES (CBRNE-teollisuusjaoston puheenjohtaja), Päivi Rantakoski    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UPM Paper ENA Oy, Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski, Juhani Kiiskinen    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Mika Teräs    
Asiasanat

Turvallisuuslupa

Säteilylähde

Säteilylaki

Turvajärjestelyt