Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi väestötietolain muuttamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi väestötietolain muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM144:00/2017 VM/2067/03.01.00/2017

Vastausaika on päättynyt: 30.11.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009, jäljempänä väestötietolaki) tuli voimaan 1.3.2010. Laissa säädetään muun muassa Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien tehtävistä väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjinä, väestötietojärjestelmän tietosisällöstä ja tietojen ylläpidosta sekä tietojen luovuttamisesta. Lisäksi laissa säädetään Väestörekisterikeskuksen tuottamista varmenteista ja varmennettuun sähköiseen asiointiin liittyvistä palveluista.

Valtiovarainministeriö on syksyllä 2017 laatinut virkatyönä luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla muutettaisiin väestötietolakia. Muutoksen taustalla ovat toiminnan perustana olevan tietosuojalainsäädännön muutos sekä käytännön toiminnassa havaitut tarpeet.
Tausta
Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 679/2016, jäljempänä tietosuoja-asetus, tulee sovellettavaksi jäsenvaltioissa 25.5.2018. Se kumoaa yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY, joka on pantu Suomessa täytäntöön henkilötietolailla. Oikeusministeriö on helmikuussa 2016 asettanut työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöehdotuksen tietosuoja-asetuksen liikkumavaran käytöstä ja mahdollisesta henkilötietolain kaltaisesta kansallisesta yleislaista. Työryhmä on mietinnössään ehdottanut, että henkilötietolaki kumotaan ja säädetään uusi henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, jäljempänä tietosuojalaki, jolla täsmennettäisiin ja täydennettäisiin tietosuoja-asetusta.

Voimassa oleva väestötietolaki on henkilötietojen käsittelyn osalta säädetty henkilötietolain edellytyksiä ja rakennetta vastaavaksi. Kun henkilötietolaki kumotaan ja sovellettavaksi tulevat sen sijaan tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki, myös väestötietolakia on paikoin tarkistettava. Samaan aikaan on tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia, jotka johtuvat rekisterihallinnon käytännön tarpeista.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan tehtävän tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset lakiin. Erityisesti muutettaisiin säännöksiä, jotka voimassa olevassa laissa viittaavat kumottavaan henkilötietolakiin (523/1999). Lisäksi selkeytettäisiin rekisterinpitäjälle kuuluvien velvollisuuksien jakoa Väestörekisterikeskuksen ja maistraatin välillä sekä säädettäisiin poikkeuksesta tietosuoja-asetuksen 18 artiklaan.

Esityksessä muutettaisiin lisäksi erinäisiä väestötiedon rekisteröintiä ja luovutusta koskevia säännöksiä. Näistä suurimmat muutokset koskevat ulkomaalaisten rekisteröintiä väestötietojärjestelmään sekä henkilötunnuksen ja sähköisen asiointitunnuksen muuttamista. Esityksessä ehdotetaan, että Maahanmuuttovirasto voisi tallettaa ulkomaan kansalaista koskevat tiedot ilman henkilön erillistä pyyntöä, kun henkilölle myönnetään ulkomaalaislaissa tarkoitettu oleskelulupa tai oleskelukortti taikka hänen oleskeluoikeutensa rekisteröidään. Lisäksi selkeytettäisiin sähköisen asiointitunnuksen muuttamista koskevia edellytyksiä ja keskitettäisiin henkilötunnuksen muuttamista koskevat tehtävät maistraattiin. Muut ehdotukset liittyvät väestötietojärjestelmän tietojen luovutuksen sisällöllisiin tai menettelyllisiin tarkennuksiin.
Liitteet:

Lausuntopyyntö_allekirjoitettu.pdf - Allekirjoitettu lausuntopyyntö

Luonnos_hallituksen_esitykseksi_väestötietolain_muuttamiseksi.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi, sisältää säädösehdotuksen ja rinnakkaistekstin

Sammandrag_Esityksen ruotsinkielinen tiivistelmä.pdf - Esityksen ruotsinkielinen tiivistelmä

Lagförslag_Säädösehdotuksen_ruotsinkielinen_käännös.pdf - Säädösehdotuksen ruotsinkielinen käännös

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 30.11.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamiseksi. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi valtiovarainministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

 Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa Lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, 029 553 0491, maarit.huotari(at)vm.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
CSC Tieteen tietotekniikan keskus    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki/maahanmuuttajapalvelut    
Helsingin kaupunki/elinkeino-osasto/maahanmuutto-osasto    
Hämeen maistraatti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto/maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Itä-Suomen maistraatti    
Kaakkois-Suomen maistraatti    
Kansaneläkelaitos    
Lapin maistraatti    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen maistraatti    
Länsi-Suomen maistraatti    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki/maahanmuuttajapalvelut    
Pakolaisneuvonta ry    
Pohjois-Suomen maistraatti    
Puolustusministeriö    
Rekisteritutkimuksen tukikeskus    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen maistraatti    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Markkinatutkimusliitto ry    
Tampereen kaupunki/konsernihallinto/maahanmuuttajatyö    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Turun kaupunki/konsernihallinto/maahanmuuttajatyö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan maistraatti    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki/maahanmuuttajapalvelut    
Verohallinto    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

maahanmuttajat

sähköinen asiointi

väestörekisterikeskus

Tietosuoja

henkilötietolaki

yleinen tietosuoja-asetus

Henkilörekisteri