Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos Suomen kahdeksanneksi määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta

Luonnos Suomen kahdeksanneksi määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: HEL7M1371-2

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW) tuli Suomessa voimaan 1986 (SopS 68/1986) ja sitä yksilövalitusoikeudella täydentävä valinnainen pöytäkirja 2001 (SopS 21/2001).
 
Yleissopimuksella perustettu naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea seuraa yleissopimusvelvoitteiden toteutumista sopimusvaltioissa. Sopimusvaltioilla on velvollisuus antaa komitealle määräajoin tai komitean pyytäessä raportti yleissopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta.

Raporttiluonnos on laadittu ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikössä huomioiden komitean antamat raportointiohjeet. ​
Linkit

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx - Lisää tietoa naisten syrjinnän poistamista käsittelevästä komiteasta (englanniksi) - Mer information om kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor (på engelska)

Liitteet:

CEDAW_raporttiluonnos_kesäkuu2018.doc - Raporttiluonnos (suomeksi) - Rapportutkast (på finska)

Komitean loppupäätelmät.pdf - CEDAW-komitean loppupäätelmät ja suositukset 10.3.2014 / CEDAW-kommitténs slutsatser och rekommendationer den 10 mars 2014

CEDAW_Lausuntopyyntö.pdf - Lausuntopyyntö (suomeksi) - Begäran om utlåtande (på finska)

CEDAW_Begäran om utlåtande.pdf - Lausuntopyyntö (ruotsiksi) - Begäran om utlåtande (på svenska)

Aikataulu
Ulkoministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa Suomen kahdeksannesta raporttiluonnoksesta kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.8.2018 mennessä Lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköisesti osoitteisiin kirjaamo.um@formin.fi ja marjatta.hiekka@formin.fiMyös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että raportin enimmäissanamäärä on 21 200 sanaa (noin 40 sivua englanniksi). Lisäksi määräaikaisraportissa voi olla liitteitä. Tarvittaessa lausunnon liitteeksi pyydetäänkin toimittamaan englanninkielisinä ne säädöstekstit, joihin lau-sunnossa viitataan. Liitteeksi lausuntoon voi laittaa suoraan Word-asiakirjaan tehdyt ehdotetut lisäykset ja muutokset raporttiluonnokseen. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puhelin 0295 351 154, sähköposti marjatta.hiekka@formin.fi.
Jakelu:
Abilis-säätiö    
Akava    
Amnesty International - Suomen osasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkkeensaajien keskusliitto EKL    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta    
Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutti HEUNI    
Familia ry    
Fintiko Romano Forum (Suomen Romanifoorumi)    
Helsingin juutalainen seurakunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Kansalaisjärjestöjen Ihmissoikeussäätiö    
Katolinen kirkko/Helsingin hiippakunta    
Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA    
KEHYS    
Keskuskauppakamari    
Kirkon Ulkomaanapu    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti/HY    
Kynnys    
Laajan turvallisuuden verkosto WISE    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Marttaliitto    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Miessakit ry    
Minority Rights Group Suomen osasto    
Monika-Naiset liitto    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS    
Naisten linja ry    
Nicehearts    
Nuorisotutkimusseura    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta    
Pelastakaa lapset ry    
Plan Suomi    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Profeministimiehet    
PRO-tukipiste    
Puolustusministeriö    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen    
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus    
Rikosuhripäivystys    
Romaniasiainneuvottelukunta    
Saamelaiskäräjät    
Sateenkaariperheet    
SETA ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sukupuolentutkimuksen seura    
Suomen Afgaanijärjestö    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Ateistiyhdistys    
Suomen ekumeeninen neuvosto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko/Kirkkohallitus    
Suomen Islamilainen yhdyskunta    
Suomen Islam-seurakunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen kurdiyhdistysten liitto - Kurdiliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen mielenterveysseura    
Suomen NNKY-liitto    
Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi    
Suomen ortodoksinen kirkkokunta/Kirkollishallitus    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen Punainen Risti    
Suomen romaniyhdistys    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen tuomariliitto    
Suomen UN Women    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto    
Suomen World Vision    
Suomen YK-liitto    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto    
Suomen Yrittäjät    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
TRASEK    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
USKOT-foorumi    
Vailla vakinaista asuntoa    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaa-ajattelijain liitto    
Väestöliitto    
Yhden vanhemman perheiden liitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ihmisoikeudet

ihmisoikeussopimukset

määräaikaisraportit

naisten oikeudet

mänskliga rättigheter

människorättskonventioner

periodiska rapporter

kvinnors rättigheter