Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Utredning om evidensbaserade rådgivningssystem

Utredning om evidensbaserade rådgivningssystem

Vastausaika on päättynyt: 21.11.2014

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
I oktober 2013 utsåg statsrådets kansli kansler emeritus Kari Raivio till utredare för att utifrån internationella utvärderingar utarbeta ett förslag till hur rådgivarverksamheten för evidensbaserat beslutsfattande ska ordnas i Finland. Som underlag för utredningen har Raivio samlat material om de internationellt bästa mekanismerna och lösningarna för samt erfarenheter av förmedlingen av evidensbaserad kunskap (bl.a. vetenskapsakademier, paneler, råd för utvärdering och myndigheter för utvärdering och revision).

Rapporten innehåller analys och förslag från utedaren. Vi välkomnar era åsikter om i vilken utsträckning utredningen svarar på de utredningsfrågor som ställts och huruvida de förslag och verksamhetsplaner som läggs fram i utredningen är genomförbara. Dessutom kan ni förmedla ytterligare synpunkter på utredningen. Alla synpunkter skall analyseras och därefter beslut fattas om vilka åtgärder som är nödvändiga.

 
Aikataulu
Vi ber er lämna ert utlåtande med hjälp av denna tjänst senast den 21.11.2014.
Valmistelijat
Ytterligare information i ärendet ger Kaisa Lähteenmäki-Smith, vetenskaplig expert, tfn 0295-160166,050-347 4187, eller Anna-kaisa.lahteenmaki-smith@vnk.fi.
 
Jakelu:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Eduskunnan kirjaamo    
ETLA    
Kansallisarkisto    
Karvi    
KELA    
Kirjaamo LVM    
Kirjaamo MMM    
Kirjaamo OM    
Kirjaamo OPM    
Kirjaamo PLM    
Kirjaamo SM    
Kirjaamo STM    
Kirjaamo UM    
Kirjaamo VM    
Kirjaamo VNK    
Kirjaamo YM    
kirjaamo@tem.fi    
Opetushallitus    
Pellervon taloustutkimus PTT    
PT    
Sitra    
Suomalainen tiedeakatemia    
Suomen Akatemia    
TEKES    
TIN    
TK    
TSV    
Tutkimuslaitosten johtajien neuvosto    
Ulkopoliittinen instituutti    
UNIFI    
VTV    
Asiasanat

rådgivning för evidensbaserat beslutsfattande

vetenskapsrådgivning

evidensbaserad kunskap

utnyttjandet av information i beslutsfattandet

internationell praxis vid förmedlingen av forskningsdata

vetenskapsrådgivare

vetenskapsakademier

paneler

råd för utvärdering

myndigheter för utvärdering och revision