Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sisäisen valvonnan arviointikehikko

Sisäisen valvonnan arviointikehikko

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM036:01/2015, VM/533/00.01.00.01/2015

Vastausaika on päättynyt: 23.2.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja sen osana riskienhallinnan järjestämisen tilaa ja menettelyitä valtionhallinnossa sekä tehdä aloitteita kehittämisestä. Neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama, se toimii valtiovarainministeriön yhteydessä ja työtä johtaa valtiovarain controller -toiminto.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta laati vuonna 2005 suosituksen valtion virastoille ja laitoksille sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lähestymistavoista ja toimivuuden arvioinnista, ja sisäisen tarkastuksen jaosto laati vuonna 2009 arviointikehikosta suppean mallin (ks. kohta Linkit).

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta teki keväällä 2016 ministeriöille kyselyn riskienhallinnan tilasta. Kyselyvastauksissa pidettiin tarpeellisena uudistaa sisäisen valvonnan arviointikehikoita ja parantaa niiden käytettävyyttä. Palautteen perusteella neuvottelukunnan sisäisen tarkastuksen jaosto on valmistellut arviointikehikon uuden version, joka valmistuttuaan korvaa edellä mainitut arviointikehikot. Uudistuksessa arviointikehikko on päivitetty  COSO 2013 -viitekehyksen mukaiseksi.

Kehikko (liite 1) ja sen ohje (liite 2) tukevat organisaation omaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointia ja kehittämistarpeiden tunnistamista. Kehikko on suositus, jota voidaan soveltaa organisaation toimintaan, toiminnan laajuuteen ja sen käyttämään terminologiaan sopivaksi.

Tausta
Sisäisestä valvonnasta säädetään valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 24b §:ssä sekä valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 69 §:ssä. Viraston ja laitoksen on huolehdittava siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty sen omassa toiminnassa sekä toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa.

Sisäinen valvonta tarkoittaa viraston ohjaus- ja toimintaprosesseihin sisältyviä menettelyitä, organisaatioratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla varmistetaan talouden ja toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus, varojen ja omaisuuden turvaaminen sekä oikeat ja riittävät tiedot viraston ja laitoksen taloudesta ja toiminnasta. Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa viraston ja laitoksen johto.

Valtion talousarviosta annetun asetuksen 65 §:n mukaan kirjanpitoyksikön tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen tulee sisältää arviointi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä sen perusteella laadittu lausuma sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista (sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma).
Linkit

http://vm.fi/hallintopolitiikka/sisainen-valvonta-ja-riskienhallinta - Nykyiset sisäisen valvonnan arviointikehikot

Liitteet:

Liite_1_Sisaisen_valvonnan_arviointikehikon_luonnos_15_12_2017.xlsx - Jos virasto haluaa kokeilla kehikon täyttämistä, taulukoiden asetteluja voi muokata omaan käyttöön soveltuviksi.

Liite_2_Sisaisen_valvonnan_arviointikehikon_ohjeluonnos_15_12_2017.docx - Ohje sisäisen valvonnan arvioinnin tueksi

Liite_3_Sisaisen_valvonnan_arviointikehikon_luonnos_15_12_2017.pdf - Liitteen 1 tulostettava versio (A3-koko suositeltava)

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan vastausohjeiden mukaisesti viimeistään 23.2.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarain controller -toiminto pyytää lausuntoanne sisäisen valvonnan arviointikehikosta (liite 1) ja sen ohjeesta (liite 2). Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopyynnön jakelussa ovat kirjanpitoyksiköt. Lausuntopalvelun kautta myös muut kuin pyynnön saaneet voivat antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseen löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lisätietoa palvelun käytöstä saa palvelun ylläpidosta lausuntopalvelu.om@om.fi
Valmistelijat

Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, puh. 02955 30345 (esko.mustonen@vm.fi)
Neuvotteleva virkamies Riitta Pirhonen, puh. 02955 30480 (riitta.pirhonen@vm.fi)
Assistentti Heidi Innanen, puh. 02955 30315 (heidi.innanen@vm.fi)

Jakelu:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Eduskunta    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Tekes    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

sisäinen valvonta