Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Vieraslajien torjuntasuunnitelmat arvioitavaksi - Vastaa ja vaikuta!

Vieraslajien torjuntasuunnitelmat arvioitavaksi - Vastaa ja vaikuta!

Lausuntopyynnön diaarinumero: 829/04.04.08.00/2017

Vastausaika on päättynyt: 19.6.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Suomen on yhdessä muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa pyrittävä hävittämään haitalliset vieraslajit ja estämään niiden leviäminen. Vieraslajeilla tarkoitetaan eläimiä, kasveja ja muita eliöitä, jotka ihminen on tuonut niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Vieraslajeja pidetään haitallisina erityisesti silloin, kun ne uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. EU:n haitallisten vieraslajien luettelossa on yhteensä 37 lajia. Näitä lajeja ei saa tuoda maahan, kasvattaa, myydä tai muuten pitää hallussaan eikä päästää ympäristöön. Vieraslajien hallintatoimenpiteillä pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta, ekosysteemien toimintaa ja siihen perustuvia palveluita ja hyötyjä.

Tausta

EU:n vieraslajiluettelon kaikki lajit eivät menesty Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö on teettänyt selvityksen siitä, miten laajasti Suomessa esiintyy EU:n vieraslajiluettelon lajeja ja miten niitä voitaisiin kustannustehokkaimmin torjua. Lisäksi on selvitetty, miten haitalliset vieraslajit pääsevät leviämään Suomeen tahattomasti esimerkiksi tuontitavaroiden ja ajoneuvojen mukana.

Selvitysten perusteella on laadittu suunnitelmaehdotukset haitallisten vieraslajien torjumiseksi. Ennen ehdotusten hyväksymistä kaikilla on tilaisuus esittää niistä mielipiteensä. Ministeriö pyytää ehdotuksista myös lausunnot viranomaisilta, valtakunnallisilta ympäristönsuojelujärjestöiltä sekä muilta tahoilta, joiden toimintaan vieraslajit vaikuttavat.

Tavoitteet

Suomen luonnossa jo esiintyvien lajien torjunta tulee kohdentaa haitallisimpiin esiintymiin.

Jättiputket tulisi hävittää etenkin asutuksen keskeltä, virkistysalueilta sekä luonnonsuojelualueilta. Kustannustehokkainta on aloittaa torjunta esiintymistä, joista jättiputki leviää helposti ympäristöönsä, sekä uusista esiintymistä, joihin ei vielä ole kehittynyt siemenpankkia.

Tiedossa olevia keltamajavankaaliesiintymiä on Suomessa vielä niin vähän, että lajin leviäminen voidaan estää poistamalla nämä esiintymät ja tiedottamalla lajin haitallisuudesta.

Täplärapujen istuttaminen ja viljely on kiellettyä, eikä niitä saa siirtää vesistöissä uusille alueille tai toisiin vesistöihin.

Villasaksirapua tavataan vain satunnaisvieraana Suomessa, joten kalastajia ja muita villasaksiravun löytäjiä kehotetaan poistamaan havaitsemansa yksilöt vesistöistä.

Etenkin koristekasveina, akvaarioissa ja lemmikkeinä pidettyjen vieraslajien maahantuonti sekä pääsy Suomen luontoon tulee estää. Tässä keskeisenä keinona on tiedottaa tehokkaasti vieraslajeihin liittyvistä riskeistä. Myös vieraslajien tahattoman leviämisen estämisessä ensisijainen toimenpide on tiedottaa mahdollisista leviämisväylistä.  

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään maanantaina 19.6.2017.
 
Vastausohjeet vastaanottajille

Kuulemisessa pyydetään mielipiteitä ehdotetuista toimenpiteistä haitallisten vieraslajien torjumiseksi sekä ehdotuksista toimenpiteitä toteuttaviksi tahoiksi. Kantaa pyydetään ottamaan myös siihen, tulisiko ehdotuksiin lisätä muita toimenpiteitä, jotka voisivat olla esimerkiksi alueellisesti hyödyllisiä tai tehokkaita. Lisäksi näkemyksiä pyydetään siitä, miten haitallisten vieraslajien torjuntaa voitaisiin muutoin kehittää kustannustehokkaasti ja mitkä muut tahot ja toimijat ehdotuksissa mainittujen lisäksi voisivat ottaa huolehtiakseen haitallisten vieraslajien torjunnasta.

Valmistelijat

Neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti; johanna.niemivuo-lahti@mmm.fi,
p. 0295162259

Lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen;
pekka.kemppainen@mmm.fi,
p. 0295162456

Jakelu:
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki    
Kalatalouden keskusliitto    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Luonnontieteellinen Keskusmuseo Luomus    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Puutarhaliitto ry    
Puutarhaliitto ry    
Rudus Oy    
Rudus Oy    
Senaatti-kiinteistöt    
Suomen Akatemia    
Suomen ammattikalastajaliitto ry    
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Vantaan kaupunki    
Viherympäristöliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

haitalliset vieraslajit