Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta

Luonnos Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: HEL7M0743-13

Vastausaika on päättynyt: 25.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus (SopS 26 ja 27/2016) tuli Suomen osalta voimaan kesäkuussa 2016. Yleissopimuksen täytäntöönpanon valvonta kuuluu yleissopimuksella perustetulle vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle (CRPD-komitea). Sopimuspuolilla on velvollisuus antaa komitealle kattava raportti niistä toimista, joihin se on ryhtynyt täyttääkseen yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa, sekä tässä yhteydessä tapahtuneesta kehityksestä kahden vuoden kuluessa yleissopimuksen voimaantulosta sopimuspuolen osalta.

Suomen ensimmäisen raportin määräaika on 10.6.2018. Raporttiluonnos on laadittu ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikössä huomioiden CRPD-komitean antamat raportointiohjeet. 
Linkit

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx - Lisää tietoa vammaisten henkilöiden oikeuksien komiteasta (englanniksi) - Mer information om kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (på engelska)

Liitteet:

CRPD_raporttiluonnos_maaliskuu 2018.doc - Raporttiluonnos (suomeksi) - Rapportutkast (på finska)

CRPD määräaikaisraporttiluonnos_Lausuntopyyntö_21032018.pdf - Lausuntopyyntö (suomeksi) - Begäran om utlåtande (på finska)

CRPD rapportutkast_Begäran om utlåtande_21032018.pdf - Lausuntopyyntö (ruotsiksi) - Begäran om utlåtande (på svenska)

Raportointiohjeet.doc - Raportointiohjeet (englanniksi) - Rapporteringsanvisningar (på engelska)

Aikataulu
Ulkoministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.4.2018 mennessä Lausuntopalvelu.fi – palvelun kautta tai sähköisesti osoitteisiin kirjaamo.um@formin.fi ja katja.fokin@formin.fi. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että raportin sanamääräraja on 31 800 sanaa (noin 60 sivua englanniksi). Raportissa voi kuitenkin olla liitteitä. Tarvittaessa lausunnon liitteeksi pyydetäänkin toimittamaan englanninkielisinä ne säädöstekstit, joihin lausunnossa viitataan. Liitteeksi lausuntoon voi myös laittaa suoraan Word-asiakirjaan tehdyt ehdotetut lisäykset ja muutokset raporttiin. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntösihteeri Katja Fokin, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puhelin 0295 351 176, sähköposti katja.fokin@formin.fi.
Jakelu:
Abilis-säätiö    
Aivoliitto ry    
Aivovammaliitto ry    
Akava;    
Amnesty International – Suomen osasto;    
Autismi- ja Aspergerliitto ry    
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia;    
Elinkeinoelämän keskusliitto;    
Epilepsialiitto ry    
Erik Castrén –instituutti / HY;    
etnisten suhteiden neuvottelukunta    
Finlands Svenska Handikappförbund rf    
Folkhälsan    
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Harvinaiset - verkosto    
Helsingin juutalainen seurakunta;    
Hengitysliitto ry    
Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry    
Ihmisoikeusinstituutti/Åbo Akademi    
Ihmisoikeuskeskus;    
Ihmisoikeusliitto;    
Invalidiliitto ry    
Jaatinen – Vammaisperheiden monitoimikeskus ry    
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS    
Kansaneläkelaitos    
Katolinen kirkko / Helsingin hiippakunta;    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
Kehys ry    
Kepa ry;    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkon ulkomaanapu    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto    
Kynnys;    
lapsiasianeuvottelukunta    
lapsiasiavaltuutetun toimisto;    
Lastensuojelun keskusliitto;    
Lihastautiliitto ry    
liikenne- ja viestintäministeriö;    
maa- ja metsätalousministeriö;    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry;    
ME ITSE ry    
Mielenterveyden keskusliitto ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto;    
Muistiliitto ry    
Naisasialiitto Unioni;    
Naisjärjestöjen keskusliitto;    
Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS;    
Neuroliitto ry    
Näkövammaisten keskusliitto    
oikeuskanslerinvirasto;    
oikeusministeriö;    
opetus- ja kulttuuriministeriö;    
Pakolaisneuvonta ry;    
Pelastakaa Lapset ry;    
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti / LY;    
Psoriasisliitto ry    
puolustusministeriö;    
romaniasiain neuvottelukunta    
Saamelaiskäräjät;    
Sams – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Selkäydinvammaiset Akson ry    
SETA ry;    
sisäministeriö;    
sosiaali- ja terveysministeriö;    
SOSTE- Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Sotainvalidien veljesliitto ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK;    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Diabetesliitto ry    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto SEN    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko / Kirkkohallitus;    
Suomen Islam-seurakunta;    
Suomen kuntaliitto;    
Suomen kuurosokeat ry    
Suomen mielenterveysseura;    
Suomen muslimiliitto    
Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi;    
Suomen ortodoksinen kirkko / Kirkollishallitus;    
Suomen Pakolaisapu ry;    
Suomen Polioliitto ry    
Suomen Punainen Risti;    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen UN Women    
Suomen Unicef;    
Suomen vanhempainliitto ry    
Suomen YK-liitto;    
Suomen yrittäjät    
Tapaturma- ja sairausinvalidien Liitto ry    
tasa-arvoasiainneuvottelukunta    
tasa-arvovaltuutetun toimisto;    
TATU ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
tietosuojavaltuutetun toimisto;    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK;    
Trasek ry    
työ- ja elinkeinoministeriö;    
valtakunnansyyttäjänvirasto    
valtiovarainministeriö;    
Vammaisfoorumi;    
Vammaisjärjestöjen naisverkosto    
Vammaiskumppanuus ry    
vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta    
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma    
Vanhustyön keskusliitto;    
VIKE – Vammaisten Ihmisoikeuskeskus;    
Väestöliitto ry    
Yhden vanhemman perheiden liitto;    
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto;    
ympäristöministeriö;    
Asiasanat

ihmisoikeudet

vammaiset henkilöt

ihmisoikeussopimukset

määräaikaisraportit