Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta

Lausuntopyyntö on suljettu eikä siihen voi enää antaa lausuntoja

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14172/2020

Vastausaika on päättynyt: 16.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.
 
Tausta
Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin ehdotettavat muutokset koskevat tietieturvallisuusdirektiivin (EU) 2019/1936 kansallista täytäntöönpanoa sekä muita teknisiä muutoksia. Direktiivin aiheuttamat muutokset koskevat erityisesti lain 3 a lukua, jossa säädetään tieturvallisuuden hallinnasta Euroopan laajuisen tieverkon maanteillä.  Toiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2014/52 tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta (YVA-direktiivi) johdosta on tarpeen saattaa YVA-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien hankkeiden sääntely YVA-direktiivin vaatimukset täyttäviksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain osalta.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön uuden tieturvallisuusdirektiivin vaatimukset sekä täydentää YVA-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa koskien valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä niiden maanteiden ja rautateiden hankkeiden osalta, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.  Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM053:00/2019 - Lisätietoja hankkeesta valtioneuvoston hankeikkunassa

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan 16.4.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet).
 
Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa neuvotteleva virkamies Susan Hindström p. 029 5342 104 (susan.hindstrom@lvm.fi).
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon liitto    
Fintraffic    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Infra ry    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
MTK: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Poliisihallitus    
Pyöräliitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
SKAL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen motoristit ry    
Suomen pyöräilykuntien verkosto ry    
Suomen Satamaliitto    
Taksiliitto    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö