• Yleiset huomionne esityksestä
   • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen – vastuualue, Oikeudelliset palvelut, Jounio Anu
    Päivitetty:
    26.4.2021
    • Uudenmaan ELY-keskus kannattaa esitystä. Palkkaturvan enimmäismäärää on viimeksi tarkasteltu vuonna 1998 ja 15 200 euron enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on ollut muuttumaton vuodesta 1999 lukien. Vuoden 2007 alusta voimaan tulleen lainmuutoksen myötä työaikapankkisaatavan enimmäismäärä samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä.
   • Akava ry, Kannisto Miia
    Päivitetty:
    25.4.2021
    • Akava ry kannattaa esitystä. Palkkaturvalain (866/1998) perusteella työntekijälle maksettavan palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt ennallaan vuodesta 1999 lähtien. Esityksessä ehdotetaan, että palkkaturvalain 9 §:n mukaista palkkaturvan enimmäismäärää nostettaisiin 15 200 eurosta 19 000 euroon. Esityksen tarkoituksena on saattaa palkkaturvan enimmäismäärä vastaamaan paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa. Akava ry kannattaa palkkaturvan enimmäismäärän nostoa. Akava pitää kuitenkin tärkeänä, että muilta osin palkkaturvalain uudistamista jatketaan tämän koronapandemian takia kiireellisenä vietävän esityksen jälkeen. Kokonaisuudistuksessa palkkaturvan hakuaikaa tulee jatkaa kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen ja enimmäismäärää korottaa edelleen.
   • Työllisyysrahasto
    Päivitetty:
    23.4.2021
    • Työllisyysrahasto ymmärtää esityksen tarpeen. Esityksen keskeisenä tavoitteena on saattaa palkkaturvan enimmäismäärä vastaamaan paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa. Palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt ennallaan vuodesta 1999 lähtien.
   • STTK ry.
    Päivitetty:
    23.4.2021
    • • STTK kannattaa ehdotettuja muutoksia palkkaturvalakiin ja merimiesten palkkaturvalakiin STTK kannattaa viitekohdassa mainittua esitystä, jossa ehdotetaan palkkaturvan enimmäismäärän korottamista 19 000 euroon. Esityksen tarkoituksena on saattaa palkkaturvan enimmäismäärä vastaamaan paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa. Tavoite on kannatettava ottaen erityisesti huomioon sen, että palkkaturvan enimmäismäärää ei ole korotettu lain voimassa ollessa kertaakaan
   • Sähköalojen ammattiliitto ry, Ollila Jari
    Päivitetty:
    19.4.2021
    • Hallituksen esitys keskittyy vain palkkaturvan enimmäismäärän korottamiseen. Enimmäismäärän korotuksen osalta esitys on hyvin perusteltu työntekijöiden mediaanipalkan perusteella. Yleisenä huomiona voisi todeta, että palkkaturva järjestelmänä huomioi ansioiden turvaamisen ns. tavanomaisessa palkkatyössä kolmen kuukauden ajanjaksolta. Sähköliiton sopimusaloilla tehdään myös urakkatyötä, joka voi konkurssitilanteessa olla juuri erääntynyttä pitkältäkin ajalta kertynyttä palkkasaatavaa. Saatava menee lähes poikkeuksetta konkurssitapauksessa valvontaan, koska se katsotaan palkkaturvan enimmäismäärän kuuluvaksi toisin kuin esimerkiksi työaikapankkisaatava. Urakkapalkka voi olla samalla tavalla pidemmältä ajalta kertynyttä saatavaa, joka erääntyy ja sen määrä selviää vasta kun urakkatyö on selvitetty työehtosopimuksen tarkoittamalla tavalla. Tällaisia saatavia palkkaturva ei enimmäismäärän korotuksenkaan jälkeen tule kattamaan.
   • SAK ry, Työehdot-osasto lakimies Anu-Tuija Lehto
    Päivitetty:
    16.4.2021
    • SAK kannattaa esitystä. Palkkaturvan enimmäismäärän nostaminen on tarpeellista, sillä enimmäismäärää on viimeksi nostettu 20 vuotta sitten. Esitys ei kuitenkaan ole riittävä, vaan palkkaturvan uudistamista on jatkettava kuten luonnoksessakin on ehdotettu. Nykyistä kolmen kuukauden hakuaikaa on pidennettävä kuuteen kuukauteen, palkkaturvan soveltamisalaa laajennettava ja enimmäismäärää edelleen nostettava. Lisäksi tulee selvittää keinoja hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ja parantaa hakijan oikeusturvaa uudistamalla muutoksenhakua.
    • 9 §
    • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen – vastuualue, Oikeudelliset palvelut, Jounio Anu
     Päivitetty:
     26.4.2021
     • Uudenmaan ELY-keskus kannattaa enimmäismäärän nostamista 19 000 euroon, mutta samalla kiinnittää huomiota siihen, että 19 000 euroa ei tule kattamaan todellisia palkkaturvasaatavia muun muassa tilanteissa, joissa palkkaturvana maksetaan työntekijän kolmen kuukauden palkan lisäksi lomakorvaus ja mahdollinen lomaraha eri lomanmääräytymisvuosilta odotuspäivien palkan määrän lisäksi.
    • Työllisyysrahasto
     Päivitetty:
     23.4.2021
     • Työllisyysrahastolla ei ole lausuttavaa esityksen säännöskohdista.
    • STTK ry.
     Päivitetty:
     23.4.2021
     • -
    • Sähköalojen ammattiliitto ry, Ollila Jari
     Päivitetty:
     19.4.2021
     • Palkkaturvan enimmäismäärän korottaminen on kannatettava esitys. Enimmäismäärä kuitenkin esitetyllä tavalla kattaa vain tavanomaisen tunti- tai kuukausipalkkatyön työntekijän ansiot kolmen kuukauden ajalta mediaanipalkan mukaan. Enimmäismäärä ei kata urakkatyötä tekevän työntekijän mahdollisia urakka-ansioita, joita erääntyy maksettavaksi palkkaturvan hakemisen aikaan. Urakka-ansio on työaikapankkisaatavaan verrattavaa pitkältä ajalta kertynyttä saatavaa, joka tulisi huomioida erikseen palkkaturvan enimmäismäärän ulkopuolella. Esitämme, että urakkapalkka huomioitaisiin palkkaturvan enimmäismäärän ulkopuolella samaan tapaan kuin työaikapankkisaatava palkkaturvalain 9 a § mukaan.
    • 8 §
    • Työllisyysrahasto
     Päivitetty:
     23.4.2021
     • Työllisyysrahastolla ei ole lausuttavaa esityksen säännöskohdista.
    • STTK ry.
     Päivitetty:
     23.4.2021
     • -
   • Huomionne esityksen vaikutuksista
   • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen – vastuualue, Oikeudelliset palvelut, Jounio Anu
    Päivitetty:
    26.4.2021
    • Hallituksen esityksen vaikutusarvioinnissa on otettu huomioon keskeiset vaikutusarviot, eikä näihin Uudenmaan ELY-keskuksella ole lisättävää.
   • Työllisyysrahasto
    Päivitetty:
    23.4.2021
    • Esityksen arvion mukaan Työllisyysrahaston palkkaturvakustannukset olisivat olleet noin 1,56 miljoonaa euroa suuremmat vuodessa, jos palkkaturvan enimmäismäärä olisi nostettu 19 000 euroon jo vuosille 2018 ja 2019. Palkkaturvakustannukset ovat kuitenkin hyvin riippuvaisia suhdannetilanteesta. Esityksen mukaan Finanssikriisin jälkeisessä taantumassa vuonna 2013 palkkaturvaa maksettiin vuoden 2019 tasoon nähden 1,3 kertainen määrä ja 1990-luvun lamassa 2,3 kertainen määrä. Esityksen Työllisyysrahastolle kohdistuvana todennäköisenä vuosittaisena kasvuna palkkaturvakustannuksiin voidaan pitää jo aiemmin mainittua 1,56 miljoonaa euroa, sillä vuosina 2018 ja 2019 konkurssien määrä oli lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa; sekä yritysten, että henkilökunnan määrissä mitattuina. Vuoden 2021 osalta Työllisyysrahaston palkkaturvakustannusten kasvun voidaan kuitenkin arvioida olevan suurempi kuin 1,56 miljoonaa euroa. Koronaepidemian vaikutuksista johtuen konkurssien määrää tulee todennäköisesti kasvamaan vuonna 2021 selvästi, jos vertailukohtina käytetään vuosia 2018 ja 2019. Esimerkiksi alkuvuodesta (tammi-maaliskuu) 2021 konkurssien kumulatiivinen määrä henkilökunnalla mitattuna oli noin 24 % suurempi kuin keskimäärin vastaavana ajankohtana vuosina 2018 ja 2019. Pelkästään helmi-maaliskuun 2021 osalta kasvua vertailuajankohtaan oli jo noin 63 %. Vertailukohtana mainittakoon, että vuonna 2013 konkurssien määrä (tammi-maaliskuu) henkilökunnalla mitattuna oli noin 38 % suurempi kuin vuosina 2018 ja 2019 keskimäärin. Näillä oletuksilla esityksen mukainen palkkaturvankustannusten kasvu Työllisyysrahastolle vuodelle 2021 on arviolta noin 1,24 - 1,63 kertainen vuosien 2018 ja 2019 korotettuihin palkkaturvakustannuksiin nähden. Työllisyysrahastolle tämä tarkoittaisi arviolta noin 1,93 - 2,54 miljoonaan euron kasvua palkkaturvakustannuksiin vuodelle 2021.
   • STTK ry.
    Päivitetty:
    23.4.2021
    • -
   • SAK ry, Työehdot-osasto lakimies Anu-Tuija Lehto
    Päivitetty:
    16.4.2021
    • Laskelmien mukaan esitys ei toteutuessaan aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia.
   • Muita huomioita
   • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen – vastuualue, Oikeudelliset palvelut, Jounio Anu
    Päivitetty:
    26.4.2021
    • Uudenmaan ELY-keskus ehdottaa, että palkkaturvaviranomainen voisi ottaa siirtymäsäännökset viran puolesta huomioon. Tällä vähennettäisiin ylimääräistä työtä palkkaturvaviranomaisessa. Lisäksi tämä helpottaisi myös hakijoiden asemaa, kun mahdollista uutta palkkaturvahakemusta ei tarvita. Lopuksi Uudenmaan ELY-keskus kiinnittää huomiota termiin työvoimaviranomainen. Palkkaturvahakemus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistoon tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Ulkomailla tehtyä työtä koskeva palkkaturvahakemus voidaan ulkomailla jättää myös Suomen edustustoon.
   • Työllisyysrahasto
    Päivitetty:
    23.4.2021
    • Työllisyysrahastolla ei ole muuta lausuttavaa.
   • STTK ry.
    Päivitetty:
    23.4.2021
    • -