• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Oksiala-Mäki-Petäjä Kirsi, monimuotoisen luonnon, kulttuuriperinteen ja vanhan rakennusperinnön ystävä
    Päivitetty:
    13.10.2021
    • Taustaa lausunnolleni: Eurooppa olemme me -tapahtuma järjestetään Joensuun Tiedepuistossa 25.10.2021: Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja Eurooppa olemme me -kiertue saapuvat Joensuuhun. Tapahtumaa varten pyydetään kertomaan oma mielipide ilmastotoimista. Lupaus on, että kaikki tilaisuuteen lähetetyt kysymykset ja terveiset välitetään ministerille ja osa kysymyksistä esitetään hänelle tilaisuuden aikana. Lähde: https://www.lyyti.fi/questions/3457da0c8e --- Alla omat 13.10.2021 jättämäni kysymykset ministeri Mikkoselle/ EU:lle em. 25.10.2021 tilaisuuteen ja samalla ne ovat lausuntoni ”Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta (Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25439/2021): - Tiedustelen ministeri Mikkoselta, miksi alla olevien lausuntopyyntöjen ja lakimuutosten kuulemista ja lausuntopyyntöjä ei ole yhdistetty samaan lausuntopyyntöön ja samalle jakelulistalle? - Miksi jakelulista ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 4 §:n muuttamiseksi on typistetty niin, että esim. kuntia ei asetuksesta ym. "teknisluonteisiksi" muutoksiksi mainituista muutoksista kuulla lainkaan? Kunnathan ovat olleet myös sijaiskärsijöinä pahoin pitkittyneiden muutoksenhakujen kohdalla.. Suomen saama EU-Pilot-huomautus YVA-direktiivin virheellisestä implementoinnista ei ole vain teknisluonteinen muutos, joka voidaan ohittaa näin pienellä huomiolla ja vähillä viranomaislausunnoilla ja kansalaisten, yhdistysten ym. lausunnoilla. Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta (Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25439/2021) https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9251c955-a8a8-401c-b95d-4f8c85a7b583 -- Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi (Lausunto-pyynnön diaarinumero: VN/279/2018) https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=17b78d7d-ad1b-41fb-8b5b-a9e7e0c798fd -- Kysyn edelleen ministeri Mikkoselta, kuinka em. ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 4 §:n eli YVA-direktiivin väärän implementoinnin aiheuttamat vahingot ja turhat oikeudenkäyntikulut ja hyvityslain mukaiset korvaukset aiotaan asianomaisille hyvittää tämän EU-Pilot-huomautuksen huomiotta jättämisen ja pahoin pitkittyneiden muutoksenhakujen vuoksi KHO:ssa tai muissa oikeusinstansseissa? Ministeri Mikkonen, olkaa hyvä ja avatkaa lausunnoille ko. asetus myös siltä osin, että asetuksessa tullaan määräämään automaattinen hyvitys ja vahingonkorvaukset niille tahoille, jotka tässä YVA-direktiivin väärässä implementoinnissa ovat vahinkoa kärsineet. Ei voi olla PL 20 § - 22 §:n mukaista se, että tässä EU-Pilotin tarkoittamassa useita vuosia kestäneessä YVA-direktiivin väärässä implementoinnissa; ja siten lainsuojattomassa tilanteessa vastuun kantaisivat vain ne muutoksenhakijat, joiden muutoksenhaut eivät ole menestyneet Suomen implementoidessa YVA-direktiivi EU-oikeuden vastaisesti. Ei voi olla PL 20 § - 22 §:n mukaista se, että tässä EU-Pilotin tarkoittamassa useita vuosia kestäneessä YVA-direktiivin väärin implementoinnissa - ja siten lainsuojattomassa tilanteessa - vastuun kantaisivat ne muutoksenhakijat, joiden muutoksenhaut eivät ole menestyneet Suomen implementoidessa YVA-direktiivia EU-oikeuden vastaisesti jo useiden vuosien ajan. Miten EU-oikeus voisi auttaa suomalaisia eu-kansalaisiaan tässä Suomen valtion YVA-lain väärän implementoinnin aiheuttamassa tilanteessa vahinkoa kärsineitä, ilman että vahingonkärsijöiden itsensä tulee jälleen aloittaa vuosia kestävät muutoksenhakuprosessit ja palkata oikeudenkäyntiavustajat EU-oikeudessa? Voisiko EU-oikeus velvoituttaa tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 4 §:n kohdalla em. YVA-direktiivin väärän implementoinnin aiheuttamat vahingonkorvaukset ja hyvityslain mukaiset viivästyskorvaukset korvattaviksi ilman uutta pitkällistä oikeusprosessia? Vrt. esim. AOA:n antama 9.7.2021 ratkaisu EOAK/4973/2020, EOAK/8222/2020, ratkaisijana apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Ratkaisussa kerrotaan, että ”Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain nojalla asianosaisella on oikeus saada valtion varoista kohtuullinen hyvitys, jos oikeudenkäynti viivästyy siten, että se loukkaa asianosaisen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa. Lain mukaan hyvitystä on vaadittava pääasiaa käsittelevältä tuomioistuimelta. Vaatimus on tehtävä hyvissä ajoin ja viimeistään ennen pääasian käsittelyn päättymistä puhevallan menettämisen uhalla. Vaatimusta ei voi tehdä valituslupaa edellyttävässä asiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ilman pätevää syytä.” Ei voi olla oikeus ja kohtuus ja PL 20 § – 22 § mukaista se, että ne muutoksenhakijat, jotka jo ovat kärsineet kohtuuttomasti omien muutoksenhakujensa kohdalla YVA-direktiivin väärästä implementoinnista, että heidän tulisi edelleen palkata itselleen kalliita juristeja, jotta he voisivat hakea vuosia kestäneistä oikeusprosesseista vahingonkorvauksia, viivästyskorvauksia ja hyvityslain mukaisia viivästyskorvauksia. Suomen YVA-direktiivin jo vuosia kestänyt väärä implementointi seurausvaikutuksineen on ollut ja on edelleen nimenomaisesti ilmastokysymys! Ilmasto ja luontokato kulkevat käsi kädessä. Pyydän ministeri Mikkosta ystävällisesti vastaamaan näihin esittämiini kysymyksiin ko. 25.10.2021 tilaisuudessa. Terveisin Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä Jyväskylä (Pyydän ministeri Mikkosen ko. kysymyksiini antamat vastaukset huomioitaviksi tässä lausuntopyynnössä ja lausuntopyyntöä koskevissa asetus- ja lakimuutoksissa.)