Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Säteilyturvakeskuksen määräys säteilymittauksista

Säteilyturvakeskuksen määräys säteilymittauksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: 8/0008/2018

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Määräys vastaa sisällöltään 15.12.2016 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 1.9 Säteilytoiminta ja säteilymittaukset ja valmiustoimintaan tarkoitettujen kannettavien säteilymittarien osalta soveltuvin osin sisäasiainministeriön  14.10.2008 käyttöön otettavaksi hyväksymää ohjetta VAL4 Kannettavien säteilymittarien  laatu- ja tarkastusvaatimukset.
 
Tausta
Euroopan unionissa on annettu 5 päivänä joulukuuta 2013 uusi neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivalta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi sekä direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom, ja 2003/122/Euratom kumoamisesta, jäljempänä säteilyturvallisuusdirektiivi. Säteilylailla ja sen nojalla annettavilla alempiasteisilla säädöksillä täytäntöönpannaan Euroopan unionin uusi säteilyturvallisuusdirektiivi, josta käytetään myös nimikettä BSS-direktiivi (Basic Safety Standards), jolla on kodifioitu yhdeksi direktiiviksi aiemmat viisi säteilysuojelualan direktiiviä, jotka ovat: 1) neuvoston direktiivi 89/618/Euratom säteilyvaaratilanteessa tarvittavia suojelutoimenpiteitä ja noudatettavia ohjeita koskevien tietojen antamisesta väestölle, 2) neuvoston direktiivi 90/641/Euratom ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta työskentelyn aikaisen ionisoivan säteilyn vaaroilta valvonta-alueella, 3) neuvoston direktiivi 96/29/Euratom perusnormien vahvistamisesta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta (kumottu säteilyturvallisuusdirektiivi), 4) neuvoston direktiivi 97/43/Euratom henkilöiden terveyden suojelemiselta ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä ja direktiivin 84/466/Euratom kumoamisesta (MED-direktiivi), sekä 5) neuvoston direktiivi 2003/122/Euratom korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvonnasta (umpilähdedirektiivi). Lisäksi direktiiviin on sisällytetty oleellisilta osiltaan myös komission suositus sisäilman radonista 90/143/Euratom sitoviksi säännöksiksi muutettuna. Säteilyturvallisuusdirektiivi on vähimmäisvaatimusdirektiivi, jonka edellyttämästä suojelun tasosta voidaan kansallisesti säätää tiukemmin.
 
Tavoitteet
Keskeisenä tavoitteena on saattaa säteilymittauksia koskeva määräys vastaamaan uuden säteilylain säännöksiä.

Suomessa otettaisiin käyttöön röntgentutkimuksissa ja –toimenpiteissä lääketieteellisen altistuksen määrittämisessä kansainvälisesti suositellut täsmällisemmät suureiden nimet: ilmakerma pinnalla (ESAK), ilmakerman ja pinta-alan tulo (KAP), TT-ilmakermaindeksi (CTKI) sekä ilmakerman ja pituuden tulo (KLP). Tähän saakka on käy-tetty annosperusteisia suureiden nimiä: pinta-annos (ESD), annoksen ja pinta-alan tulo (DAP), TT-annosindeksi (CTDI) sekä annoksen ja pituuden tulo (DLP). Tämä on perustu-nut siihen, että röntgentutkimuksissa ja –toimenpiteissä ilmaan absorboitunut annos on lukuarvoltaan lähes sama kuin ilmakerma. Ilmakerma (kerma, kinetic energy released per unit mass) on röntgensäteilyn mittausten perussuure.

 


 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 31.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä säteilymittauksista". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa määräysehdotuksesta antavat johtava asiantuntija Antti Kosunen, puh. 09 759 88 446, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi.
Jakelu:
Borealis Polymers Oy    
Dekra Industrial Oy    
Docrates Oy    
Doseco Oy    
Dosime Oy    
Eurofins Environment    
Fennovoima Oy    
Fortum Power and Heat Oy    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin kaupunki, Maa- ja kallioperä -yksikkö    
Helsingin Yliopisto, Kemian laitos    
Inspecta Oy    
Istekki Oy    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys ry    
MAP Medical Technologies Oy    
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
ND Testaus Oy    
Nordic CMG Oy    
Oulun ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Oy Indmeas Industrial Measurements Ab    
PET-keskus, Radiokemian laboratorio    
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
POHTO Oy    
Posiva Oy    
RadonFix Suomi Oy    
Sairaalafyysikot ry    
Sisäministeriö    
Sonar Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SSAB Europe Oy    
Suomen Onkologiayhdistys ry    
Suomen Radiologiyhdistys    
Suomen radonhallinta Oy    
Suomen Radonpalvelut    
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry    
Suomen Terveystalo Oyj    
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy    
Säteilyturvaneuvottelukunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio    
Terrafame    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UPM-Kymmene Oyj    
Valmet Automation Oy    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
VTT    
Åbo Akademi    
Asiasanat

säteilymittaus

radonpitoisuuden mittaus

annosmittaus