Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tuotantotukiasetuksen muutos

Tuotantotukiasetuksen muutos

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/1031/03.01.02/2018

Vastausaika on päättynyt: 8.6.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) muuttaminen on vireillä (HE 175/2017 vp). Lakiin lisättäisiin preemiojärjestelmää koskevat säännökset sekä samalla suljettaisiin syöttötariffijärjestelmä biokaasuvoimaloiden ja puupolttoainevoimaloiden osalta.
 
Tausta
VNA uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1397/2010), tuotantotukiasetus, sisältää syöttötariffijärjestelmään liittyvää tarkentavaa säädentyä.
Tavoitteet
Tuotantotukiasetuksen säännöksiä täydennettäisiin ja nykyisiä säännöksiä muokattaisiin ottaen huomioon uusi preemiojärjestelmä. Lisäksi metsähakevoimalan, biokaasuvoimalan ja puupolttoainevoimalan hyväksymistä syöttötariffijärjestelmään koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin vastaavasti kuin tuulivoimaloiden osalta on jo aiemmin tehty.
Liitteet:
Aikataulu
Määräaika lausunnoille on 8.6.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Asetusluonnos on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä.

Tarvittaessa lisätietoja antaa: hallitusneuvos Anja Liukko, s-posti:etunimi.sukunimi@tem.fi.
Jakelu:
Aurinkoteknillinen Yhdistys ry    
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Finsolar/ Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Paikallisvoima ry    
Sahateollisuus ry    
Suomen Biokaasuyhdistys ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
valtiovarainministeriö    
Asiasanat

uusiutuva energia, tuotantotuki