Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö suunnitelmaksi digitalisaatiohankkeiden uudesta ohjausmallista

Lausuntopyyntö suunnitelmaksi digitalisaatiohankkeiden uudesta ohjausmallista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1743/00.01.00.01/2017

Vastausaika on päättynyt: 9.5.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Julkisten palveluiden ja prosessien digitalisaatio on pääministeri Sipilän hallitusohjelman läpileikkaava teema. Hallitusohjelman mukaan julkisten palveluiden digitalisoinnin yksi keskeinen tavoite on, että jatkossa uutta tietoa kysytään kansalaiselta tai yritykseltä vain kerran. Tavoitteen toteuttaminen vaatii sekä lainsäädännöllisiä keinoja että prosessien uudistamista. Valtion digihankkeiden koordinointi ja ohjausjärjestelmä uudistetaan tukemaan tehokkaasti digitalisaation vaatimaa poikkihallinnollisuutta ja asiakaslähtöisyyttä, jotta hallitusohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Valtiovarainministeriö pyytää ministeriöiltä lausuntoja raportin "Tehostetulla ohjaamisella vauhtia julkisten palveluiden  uudistamiseen ja digitalisointiin" ehdotuksista viimeistään 9.5.2018. Ministeriöitä pyydetään kokoamaan lausuntokommentit hallinnonalansa virastoilta ja laitoksilta
Tausta
Digitalisaation vauhdittamiseksi hallitus linjasi 26.9.2016 strategiaistunnossaan, että valtiovarainministeriön tulee laatia toimenpiteistä ehdotus, jonka hallitus voi vahvistaa huhtikuun puoliväliriihessä. Samanaikaisesti on DigiNYT -seurantaryhmässä valmisteltu asiakkaan elämäntapahtumiin pohjautuvaa ekosysteemistä lähestymistä palveluiden kehittämiseen. Hallitus hyväksyi sen 27.3.2017 strategiaistunnossa. Elämäntapahtumista on johdettavissa hankkeita, joiden toimeenpanoa voidaan vahvistaa näillä ehdotuksilla.

Hallitus päätti puolivälin tarkistuksessa hyväksytyn hallituksen toimintasuunnitelman vuosille 2017-2019 yhteydessä, että valtion digihankkeiden ohjausta vahvistetaan. Valmistelu aloitetaan 5/2017 ja toimenpiteet otetaan vaiheittain käyttöön siten, että ne kaikki ovat käytössä hallituskauden aikana.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 4.4.2017 toimenpidelinjauksia, joilla varmistetaan investointien parempi hallinta ja hyötyjen saaminen. Tavoitteina ovat asiakaslähtöisyys, poikkihallinnollisuus ja tuottavuuden lisääminen. Toimenpidekokonaisuus tarvitaan muun muassa edellä esitettyjen digiekosysteemien viemisessä käytäntöön ja JTS-miljardin säästötavoitteiden toimeenpanemisessa.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen asetti 6.10.2017 työryhmän valtion digi-hankkeiden koordinoimisen ja investointien ohjaamisen uuden mallin kehittämistä varten.

Työryhmä sai työnsä valmiiksi tammikuussa 2018. Valtiovarainministeriö täydensi raporttia talousarviokäsittelyyn liittyvillä toimenpide-ehdotuksilla. Työn tuloksena syntyi raportti: ”Tehostetulla ohjaamisella vauhtia julkisten palveluiden uudistamiseen ja digitalisointiin”.
Tavoitteet
Lausunnossa pyydetään arvioimaan kunkin ministeriön näkökulmasta seuraavia kokonaisuuksia:
  • Onko prosessi toimiva? Miten se muuttaa nykyistä toimintaa?
  • Ovatko prosessin roolitus ja tehtävät tarkoituksenmukaisia ja toimivia?
  • Onko käyttöönottosuunnitelma riittävä? Onko siinä huomioitu kaikki tarpeellinen? Puuttuuko siitä jotakin oleellista?
  • Parantaako ehdotettu malli investointien hallintaa ja hyötyjen saavuttamista?
  • Onko arviointikehikko ja -malli toimiva ja riittävä?
Liitteet:
Aikataulu
Valtiovarainministeriö pyytää ministeriöiltä lausuntoja raportin ehdotuksista viimeistään 9.5.2018. Ministeriöitä pyydetään kokoamaan lausuntokommentit hallinnonalansa virastoilta ja laitoksilta.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi .

Jos ministeriö ei voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen
valtiovarainministerio@vm.fi . Sähköiset lausunnot tulee toimittaa Word- tai rtf –tallennusmuodossa ja niissä tulee mainita asianumero: VM/1743/00.01.00.01/2017.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja valtiovarainministeriön verkkosivuilla
www.vm.fi .


 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Marjut Siintola, puh. 02955 30482, marjut.siintola@vm.fi
Jakelu:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

digitalisaatio, investointi, hanke, ohjausmalli, kehittämiskohde, hanke-ehdotus, investointijohtoryhmä,

hallitusohjelma