Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Maakuntien viitearkkitehtuuri - Landskapens referensarkitektur

Maakuntien viitearkkitehtuuri - Landskapens referensarkitektur

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM040:00/2017

Vastausaika on päättynyt: 4.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Tämä lausuntopyyntö koskee maakuntien viitearkkitehtuuria, jota on valmisteltu 5/2017-1/2018 välisellä ajalla. Viitearkkitehtuurin valmistelu on toteutettu työryhmätyönä valtiovarainministeriön puheenjohtamana.

Lausuntopyynnön liitteenä olevassa dokumentissa "Maakuntien viitearkkitehtuuri" ja sen liitteissä (1-12) kuvataan maakuntauudistuksen toimeenpanossa (vuosien 2017­–2019 aikana) suunniteltava maakuntien yhteisen vakiintuneen toiminnan tavoitetilan viitearkkitehtuuri 3–5 vuoden aikajänteellä maakuntauudistuksen lainsäädännön valmistumisesta.   Määritelmällisesti viitearkkitehtuurien tarkoituksena on jäsentää ja määrittää ratkaisukokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat ottamatta tarkasti kantaa esimerkiksi maakunnan organisaatiorakenteeseen tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin.

Tausta

Suomessa on meneillään yksi maan historian suurimmista hallinnon uudistuksista, jossa perustetaan uudet maakunnat ja siirretään niiden vastuulle useita tehtäviä nykyisiltä kunnilta sekä valtion aluehallinnolta. Maakunnasta tavoitellaan ennakointikykyistä toimijaa, joka osaa tarttua mahdollisuuksiin ja ratkoa haasteita ennen kuin niistä muodostuu ongelmia. Maakunta vastaa joustavasti ja ennakoiden asukkaidensa ja yritystensä tarpeisiin. Ennakointikyinen yhteiskunta rakennetaan yhdessä sektorirajojen yli asiakaslähtöisyyden sekä datan ja tiedon hyödyntämisen avulla. Julkisen hallinnon toimintatapoja uudistamalla voidaan tarjota asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluja oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. Samalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja niiden kautta työpaikkoja sekä investointeja hyödyntämällä digitaalisia alustoja ja tukemalla ekosysteemien kehkeytymistä. Muutoksessa arvioidaan siirtyvän noin 215 000 julkisen sektorin työpaikkaa (vuotuista henkilötyövuosiekvivalenttia) uusiin organisaatioihin, mistä noin 200 000 kuuluu sosiaali- ja terveyssektoriin. Samalla on tarkoitus muuttaa määrättyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kasvupalvelujen tuotantomallia siten, että asiakkaalle tulee mahdollisuus valita käyttämänsä palvelun tuottaja useammasta kuin yhdestä maakunnan järjestämästä palveluntuottajasta. Ottaen huomioon sosiaali- ja terveyssektorin suuren volyymin tämä on hyvin huomattava muutos viranomaisen rooliin, ja siten maakuntakentälle muodostuu palveluiden järjestämisen sekä useiden osapuolten keskinäinen toiminnan ja tietojen yhteensovittamisen osa-alue, jossa on nykytilanteeseen verrattuna paljon suunniteltavaa ja kehitettävää. Tätäkin laajemmin palveluiden järjestäjän roolissa tulee varmistaa, että koko palvelusalkussa palveluketjut toimivat hyvin yli kaikkien palvelukokonaisuusrajojen ja asiakkaan tarvittavat tiedot liikkuvat myös yli palveluntuottajarajojen. Maakunta- ja sote-uudistuksen keskeinen tavoite on vähentää valtakunnallisesti vuositasolla noin kolme miljardia euroa kustannuksia verrattuna tilanteeseen ilman merkittävää uudistusta. Tässä mielessä, ja edellä mainitut muut seikat huomioon ottaen, maakunta- ja sote-uudistus on myös mitä suurimmissa määrin tuotannollinen uudistus.  

 

Tavoitteet
Maakuntien viitearkkitehtuurin tavoitteena on muodostaa maakuntauudistusta tukeva yhteinen käsitys maakuntien palveluiden, niitä toteuttavien prosessien sekä maakunnan organisaatiorajat ylittävien prosessien rajapintojen (mm. valtio - maakunta – kunta - yksityinen) tavoitetilasta. Tavoitteina on myös
  • Muodostaa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tarvitsema yhtenäinen kokonaiskuva maakunnan rakenteista ja toiminnallisuudesta.
  • Muodostaa yhtenäinen kuva maakunnan toimintaympäristöstä ja maakunnan prosessien linkittymisestä julkisen hallinnon muihin prosesseihin.
  • Suunnitella maakuntien yhdenmukaiset toimintamallit ja näitä tukevat yhteiset palvelut.
  • Suunnitella malli maakuntien tiedonhallintakokonaisuudesta ja sen liittymistä julkisen hallinnon muuhun tiedonhallintaan.
  • Ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon arkkitehtuurin suunnittelussa.
  • Tukea viitearkkitehtuurilla kuntia tarjoamalla näkymä niiltä maakuntaan siirtyviin palveluihin.
Linkit

http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=VM040:00/2017 - Maakuntien viitearkkitehtuurin työryhmään voi perehtyä linkin kautta hankeikkunassa.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 4.4.2018.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa Word- tai rtf -tallennusmuodossa.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja valtiovarainministeriön verkkosivuilla www.vm.fi.

Valmistelijat

Lisätietoa lausuntopyynnöstä antavat
Päivi Virtanen p. 029 5530497
Sanna Vähänen p. 029 5530012
etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 

Jakelu:
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Evira    
Hämeen liitto    
Kainuun liitto    
KEHA-keskus    
Kela    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen liitto    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maakuntien tilakeskus Oy    
Maaseutuvirasto    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SoteDigi Oy    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tilastokeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan liitto    
Valvira    
Varsinais-Suomen liitto    
Vimana Oy    
Väestörekisterikeskus VRK    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

viitearkkitehtuuri

maakunta, sote, aluehallinto

maakuntauudistus

maakunta

referensarkitektur

landskapsreform

landskap

vårdreform