Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset 2017-2020

Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset 2017-2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: 276/73/2016

Vastausaika on päättynyt: 3.2.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Valtioneuvoston kanslia asetti 13.5.2016 työryhmän valmistelemaan valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjauksia vuosille 2017-2020. Kieli- ja käännöslinjausten tavoitteena on tukea ministeriöitä kielellisten oikeuksien toteuttamisessa, käännöstarpeiden tunnistamisessa ja ennakoinnissa sekä hyvän virkakielen edistämisessä. Lisäksi linjausten tavoitteena on tukea valtioneuvoston hallintoyksikön käännös- ja kielitoimialaa oman toimintansa johtamisessa ja kehittämisessä.

 

Työryhmä ehdottaa lukuisia toimenpiteitä mm. hyvän virkakielen ja erityisesti hyvän säädöskielen edistämiseksi, virkamiesten kielitaidon parantamiseksi, eri tahoilla tehtävän terminologisen sanastotyön hyödyntämiseksi nykyistä laajemmin sekä erityisesti kieli- ja käännöspalveluiden palvelutarpeen paremmaksi ennakoimiseksi valtioneuvostossa.

Liitteet:
Aikataulu
Valtioneuvoston kanslia pyytää lausuntoja valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjauksia valmistelleen työryhmän ehdotuksista viimeistään perjantaina 3.2.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi valtioneuvoston kanslia pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan asiakirjassa olevien otsikoiden mukaisesti (johdanto, kielelliset periaatteet, toimintaympäristö ja sen muutokset, hyvä virkakieli, osaamisen kehittäminen, rekrytointi, perehdyttäminen, virkamiehen kieliapuvälineet, jne).

Lausunnonantajien tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat

Lisätietoa asiasta antavat toimialajohtaja Kaija Uusisilta, puh. 0295 160 890, sähköpostiosoite kaija.uusisilta@vnk.fi ja ryhmäpäällikkö Susanna Karjalainen, puh. 0295 160 279, sähköpostiosoite susanna.karjalainen@vnk.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jakelu:
Folktinget    
Justitieministeriet    
Kotus    
Kotus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
OM Laintarkastusyksikkö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Riksdagens svenska byrå    
Saamelaiskäräjät    
Sanastokeskus TSK    
Selkokeskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Språkinstitutet    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslian istuntoyksikkö    
Valtioneuvoston viestintäosasto    
Valtiovarainministeriö    
VM Avoin hallinto    
VM Avoin hallinto    
VM YTI-kärkihanke    
VM YTI-kärkihanke    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kansalliskielet, kielitaito, käännökset, kääntäminen, terminologia, virkakieli