Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Säteilyturvakeskuksen määräys säteilyturvallisuuspoikkeamiin varautumisesta sekä toimista säteilyturvallisuuspoikkeamien aikana ja niiden jälkeen

Säteilyturvakeskuksen määräys säteilyturvallisuuspoikkeamiin varautumisesta sekä toimista säteilyturvallisuuspoikkeamien aikana ja niiden jälkeen

Lausuntopyynnön diaarinumero: 7/0008/2018

Vastausaika on päättynyt: 12.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Määräys vastaa sisällöltään poikkeavien tapahtumien osalta 1.2.2010 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 1.6 Säteilyturvallisuus työpaikalla, 1.6.2011 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 2.1 sädehoidon turvallisuus, 1.9.2014 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 3.1 Hammasröntgentutkimukset terveydenhuollossa, 1.1.2015 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 3.3 Röntgentutkimukset terveydenhuollossa, 1.4.2013 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 3.8 Säteilyturvallisuus mammografiatutkimuksissa, 1.11.2008 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 5.2 Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttö, 1.8.2016 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 5.4 Säteilylähteiden kauppa, 1.11.2015 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotyö, 1.5.2016 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 6.1 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä, 1.3.2013 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 6.3 Säteilyturvallisuus isotooppilääketieteessä, 1.10.2014 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 7.1 Säteilyaltistuksen seuranta, 1.9.2014 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 7.5 Säteilytyötä tekevien työntekijöiden terveystarkkailu ja 1.6.2012 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 8.1 Säteilyturvallisuus eläinröntgentutkimuksissa sekä säteilyasetuksen 1512/1991 13a §:ssä ja 17 §:ssä säädettyä.
Tausta
Euroopan unionissa on annettu 5 päivänä joulukuuta 2013 uusi neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivalta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi sekä direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom, ja 2003/122/Euratom kumoamisesta, jäljempänä säteilyturvallisuusdirektiivi. Säteilylailla ja sen nojalla annettavilla alempiasteisilla säädöksillä täytäntöönpannaan Euroopan unionin uusi säteilyturvallisuusdirektiivi, josta käytetään myös nimikettä BSS-direktiivi (Basic Safety Standards), jolla on kodifioitu yhdeksi direktiiviksi aiemmat viisi säteilysuojelualan direktiiviä, jotka ovat: 1) neuvoston direktiivi 89/618/Euratom säteilyvaaratilanteessa tarvittavia suojelutoimenpiteitä ja noudatettavia ohjeita koskevien tietojen antamisesta väestölle, 2) neuvoston direktiivi 90/641/Euratom ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta työskentelyn aikaisen ionisoivan säteilyn vaaroilta valvonta-alueella, 3) neuvoston direktiivi 96/29/Euratom perusnormien vahvistamisesta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta (kumottu säteilyturvallisuusdirektiivi), 4) neuvoston direktiivi 97/43/Euratom henkilöiden terveyden suojelemiselta ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä ja direktiivin 84/466/Euratom kumoamisesta (MED-direktiivi), sekä 5) neuvoston direktiivi 2003/122/Euratom korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvonnasta (umpilähdedirektiivi). Lisäksi direktiiviin on sisällytetty oleellisilta osiltaan myös komission suositus sisäilman radonista 90/143/Euratom sitoviksi säännöksiksi muutettuna. Säteilyturvallisuusdirektiivi on vähimmäisvaatimusdirektiivi, jonka edellyttämästä suojelun tasosta voidaan kansallisesti säätää tiukemmin.
Tavoitteet
Keskeisenä tavoitteena on saattaa säteilyturvallisuuspoikkeamiin varautumista sekä toimia säteilyturvallisuuspoikkeamien aikana ja niiden jälkeen koskeva määräys vastaamaan uuden säteilylain säädöksiä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 12.3.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä säteilyturvallisuuspoikkeamiin varautumisesta sekä toimista säteilyturvallisuuspoikkeamien aikana ja niiden jälkeen ". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoa määräysehdotuksesta antaa tarkastaja Sampsa Kaijaluoto, puh. 09 759 88 542, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi
Jakelu:
Borealis Polymers Oy    
Dekra Industrial Oy    
Docrates Oy    
Doseco Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Fortum Oyj    
Fortum Power and Heat Oy    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin Yliopisto, Kemian laitos    
Inspecta Oy    
Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos    
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos    
Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys ry    
MAP Medical Technologies Oy    
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Oulun ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Oy Indmeas Industrial Measurements Ab    
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
POHTO Oy    
Sairaalafyysikot ry    
Sisäministeriö    
SSAB Europe Oy    
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto    
Suomen Eläinlääkäriliitto ry    
Suomen Kardiologinen Seura ry    
Suomen Onkologiayhdistys ry    
Suomen Radiologiyhdistys    
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry    
Suomen Terveystalo Oy    
Säteilyturvaneuvottelukunta    
TEM    
Teollisuuden Voima Oyj    
Tietosuojavaltuutettu    
UPM-Kymmene Oyj    
Valmet Automation Oy    
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
VTT    
Åbo Akademi    
Asiasanat

Säteilylaki

Säteilyaltistus

säteilyturvallisuuspoikkeama