Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 21/41/2016

Vastausaika on päättynyt: 4.12.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat huhtikuussa 2016 osana Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön uudistusta direktiivin (EU) 2016/680 luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (ns. rikosasioiden tietosuojadirektiivi). Rikosasioiden tietosuojadirektiivi on pantava kansallisesti täytäntöön 6.5.2018 mennessä.

Oikeusministeriö asetti 12.1.2017 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen tarpeelliseksi yleiseksi lainsäädännöksi rikosasioiden tietosuojadirektiivin täytäntöön panemiseksi samoin kuin ehdotukset direktiivin edellyttämistä muutoksista oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön. Työryhmän tuli lisäksi selvittää, voidaanko edellä mainittua yleistä lainsäädäntöä soveltaa sellaiseen toimintaan, joka jää rikoasioiden tietosuojadirektiivin sekä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 soveltamisalan ulkopuolelle, mutta jonka sääntely on perusteltua sovittaa yhteen turvallisuusviranomaisia koskevan muun sääntelyn kanssa.

Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän toimikausi oli 16.1.–29.9.2017.

Työryhmä ehdottaa, että säädetään uusi laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä. Kyseessä olisi yleislaki, jonka sääntelystä voitaisiin erityislainsäädännössä poiketa.

Lakia sovellettaisiin poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten, Tullin, rajavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä henkilötietoja, kun kysymys on rikoksen ennalta estämisestä, paljastamisesta, selvittämisestä tai syyteharkintaan saattamisesta, rikokseen liittyvistä syytetoimista, rikosasian käsittelemisestä tuomioistuimessa, rikosoikeudellisen seuraamuksen täytäntöönpanemisesta taikka yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelemisesta tai tällaisten uhkien ehkäisemisestä. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että lakia sovellettaisiin myös Puolustusvoimien, poliisin ja Rajavartiolaitoksen käsitellessä henkilötietoja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä. Tältä osin kyse olisi kansallisesta ratkaisusta, sillä direktiivi ja yleinen tietosuoja-asetus eivät tule sovellettavaksi näissä tilanteissa.

Työryhmä ehdottaa myös eräitä direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon liittyviä tarkistuksia oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön. Näitä tarkistuksia on valmisteltu oikeusministeriön palveluksessa olevien työryhmän jäsenten johdolla. Kyseistä lainsäädäntöä saatetaan eräiltä osin joutua arviomaan direktiivin näkökulmasta uudelleen siinä yhteydessä, kun lainsäädännön yhteensopivuutta yleisen tietosuoja-asetuksen kannalta myöhempänä ajankohtana arvioidaan.

Työryhmä ehdottaa, että ehdotettu lainsäädäntö tulisi voimaan 6 päivänä toukokuuta 2018.

Työryhmän mietintö julkaistiin 6.11.2017.
 
Linkit
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 4.12.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden yhteydessä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Timo Makkonen p. 02951 50230 ja erityisasiantuntija Tanja Jaatinen p. 02951 50056 (etunimi.sukunimi@om.fi).
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Electronic Frontier Finland ry EFFI    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Helsingin ulosottovirasto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Kansallisarkisto    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskusrikospoliisi    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Turun hovioikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Viestintävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Asiasanat

Tietosuoja

työryhmät

tietosuojadirektiivi

dataskydd

arbetsgrupper

dataskyddsdirektivet