Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä

Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä

Lausuntopyynnön diaarinumero: 12/0008/2018

Vastausaika on päättynyt: 4.12.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Määräys vastaa sisällöltään ultraviolettisäteilylle altistavien toimenpiteiden osalta ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (294/2002) 11 §:n säännöstä. Optiselle säteilylle, sähkömagneettisille kentille ja ultraäänelle altistavien toimenpiteiden osalta määräykset olisivat uusia.


 
Tausta

Suomessa käynnistettiin säteilylainsäädännön kokonaisuudistus 2013. Uudistus perustui pitkälti tarpeeseen täytäntöön panna kansallisesti Euroopan unionin säteilyturvallisuusdirektiivi 2013/59/Euratom, ns. BSS-direktiivi (Basic Safety Standards). BSS-direktiivi koskee ionisoivaa säteilyä.

Kokonaisuudistuksen yhteydessä myös ionisoimatonta säteilyä koskevia säteilylain ja -asetuksen säännöksiä uudistettiin, vaikka säteilyturvallisuusdirektiivi ei ionisoimatonta säteilyä koskekaan. Muutoksia pidettiin kansallisesti tarpeellisena ionisoivaan säteilyyn liittyvien laitteiden nopean teknisen kehityksen ja niiden käytön uusien sovellusten turvallisuuden ja tehokkaan riskiperusteisen valvonnan vuoksi. Nyt ehdotettu Säteilyturvakeskuksen määräys on osa tätä säteilylainsäädännön kokonaisuudistusta.

Ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä ei ole säädetty sitovasti Euroopan unionin lainsäädännössä eikä velvoitteita johdu kansainvälisistä sitovista sopimuksista. Ionisoimattoman säteilyn käytöstä on annettu useita suosituksia. Näistä keskeisimmät on laadittu Euroopan Unionin neuvostossa, EU:n tieteellisessä komiteassa ja  Kansainvälisessä ionisoimattoman säteilyn komiteassa. Kansallinen lainsäädäntö perustuu etenkin Kansainvälisen  ionisoimattoman säteilyn komitean (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, ICNIRP) julkaisemiin suosituksiin ionisoimattomalle säteilylle altistumisen rajoittamisesta.

Tavoitteet

Määräyksessä ehdotetaan määriteltäväksi kriteerit, joiden täyttyessä asetuksessa (xxx/2018)  säädetyt ionisoimattoman säteilyaltistuksen altistuksen raja-arvot saadaan säteilylain (xxx/2018) 162 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa ylittää.

Ultraviolettisäteilylle altistavien toimenpiteiden osalta määräys vastaisi sisällöllisesti ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta annettun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksn  (294/2002) 11 §:n säännöstä. Optisen säteilyn, sähkömagneettisten kenttien ja ultraäänelle altistavien toimenpiteiden osalta sääntely olisi uutta.

Määräykseen sisällytettäisiin lisäksi uutena vaatimukset asiakkaalle ilmoitettavista tiedoista koskien vasta-aiheita.

Ehdotuksen tavoitteena on lisäksi selkeyttää nykyistä kansallista sääntelyä, edistää yhdenmukaisia ja läpinäkyviä viranomaiskäytäntöjä sekä siten parantaa ionisoimattoman säteilyn käyttöön liittyvien toimenpiteiden säteilyturvallisuutta.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 4.12.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille

Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoa määräysehdotuksesta antaa erikoistutkija Lasse Ylianttila, puh. 09 759 88 455, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi

Jakelu:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Cidesco ry    
Suomen Ihotautilääkäriyhdistys ry    
Suomen Kosmetologien yhdistys ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Säteilyturvaneuvottelukunta    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Asiasanat

kosmeettinen toimenpide

solarium

optinen säteily

laser

ultraääni

ultraviolettisäteily