Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos korruption vastaiseksi strategiaksi

Luonnos korruption vastaiseksi strategiaksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 5/69/2015

Vastausaika on päättynyt: 28.10.2016

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriön koordinoiman korruption vastaisen yhteistyöverkoston tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että korruptiota esiintyy Suomessa mahdollisimman vähän. Oikeusministeri asetti uuden yhteistyöverkoston toimikaudelle 16.2.2016–31.12.2018. Yhteistyöverkoston yhtenä tehtävänä on suunnitella Suomelle korruption vastainen strategia ja toimintasuunnitelma.
 
Yhteistyöverkosto perusti tammikuussa 2015 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia luonnos korruption vastaiseksi strategiaksi ja toimintasuunnitelmaksi. Yhteistyöverkosto hyväksyi työryhmän laatiman luonnoksen kesäkuussa 2016. Verkoston strategialuonnos luovutetaan oikeusministerille yhdessä lausuntotiivistelmän kanssa, jonka jälkeen ministeri ottaa kantaa verkoston ehdotuksiin.
Tausta
Korruption vastaisen yhteistyöverkoston laatimassa strategialuonnoksessa korostetaan, että Suomessa esiintyy katutason, tarpeisiin perustuvaa korruptiota vain vähän. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että Suomessa esiintyy rakenteellista ja vaikeammin havaittavaa korruptiota. Korruption keskeisiä riskialueita ovat rakennusala, julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut, yhdyskuntasuunnittelu, poliittinen päätöksenteko ja rahoitus. Korruptio esiintyy usein epäeettisten etuuksien antamisena ja ottamisena, eturistiriitoina ja suosimisena sekä epäeettisenä päätösten valmisteluna muodollisten päätöksentekorakenteiden ulkopuolella.

Korruption torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn tähtäävien toimien vauhdittamiseksi ja tehostamiseksi tarvitaan pitkän aikavälin suunnitelma tai strategia, jolla varmistetaan korruption vastaisen työn johdonmukaisuutta, määrätietoisuutta ja toimijoiden sitoutuneisuutta. Ehdotetun strategian visiona ja pitkän aikavälin tavoitteena on yhteiskunta, jossa korruptiolla ei ole menestymisen mahdollisuuksia eikä piilossa pysymisen edellytyksiä. Ehdotus sisältää korruptiomääritelmän ja yksityiskohtaisen korruptiotilannekatsauksen, jonka pohjalta asetetaan kunnianhimoisia mutta tarpeellisia korruption torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyviä tavoitteita.

Strategialuonnoksen tavoitteet liittyvät:

1. korruption torjunnan ja ennaltaehkäisyn viranomaisrakenteiden selkiinnyttämiseen ja vahvistamiseen, ja koordinoinnin ja toimijoiden välisen yhteistyön parantamiseen
2. korruptiotietoisuuden lisäämiseen
3. läpinäkyvyyden lisäämiseen
4. korruptiotapausten paljastumisen helpottamiseen
5. lahjusrikoksiin liittyvän lainsäädännön kehittämiseen
6. korruptioon liittyvän tutkimuksen edistämiseen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi muotoillaan aikataulutettuja toimenpiteitä, joiden toimeenpanoa ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan.
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan alla olevien vastausohjeiden mukaisesti. HUOM! Palveluun tunnistautumisessa sekä itse lausuntopalvelu.fi:ssä esiintyneiden teknisten ongelmien vuoksi oikeusministeriö on jatkanut lausuntopyynnön määräaikaa 28.10.2016 asti. Määräajan sulkeutumisen jälkeen lausunnon antaminen ei ole enää mahdollista.

Lausunnoista julkaistaan myöhemmin koonti lausuntopalvelu.fi:ssä sekä oikeusministeriön verkkosivuilla.

Vastausohjeet vastaanottajille
Korruption vastainen yhteistyöverkosto pyytää lausuntoanne luonnoksesta korruption vastaiseksi strategiaksi. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lisätietoa palvelun käytöstä saa palvelun ylläpidosta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Catharina Groop, puh. 02951 50207 (catharina.groop@om.fi)
Erityisasiantuntija Juuso Oilinki, puh. 02951 50323 (juuso.oilinki@om.fi)
 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Asianajajaliitto    
Avoin Ministeriö    
Eduskunta    
Espoo - Esbo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FIBS    
Finanssivalvonta    
Finnwatch    
Helsinki - Helsingfors    
Innovaatiorahoituskeskus Tekes    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylä    
Jyväskylän yliopisto    
Kesko Oyj    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirjanpitolautakunta    
Kone Oyj    
Kouvola    
KRP/Rahanpesun selvittelykeskus    
Kunnallinen työmarkkinalaitos - KT    
Kuntaliitto ry    
Kuopio    
Lahti    
Lakimiesliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Neste Oyj    
Nokia Oyj    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Oikeustoimittajat ry.    
OKM/Urheilun eettinen keskus    
OKM/Urheilun eettinen neuvottelukunta    
Open Knowledge Finland    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulu    
Oulun yliopisto    
Patentti- ja Rekisterihallitus    
PoAmk    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rakennusteollisuus RT ry.    
Sisäiset Tarkastajat ry.    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Journalistiliitto ry.    
Suomen Journalistiliitto ry.    
Suomen Yrittäjät    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampere    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL    
TI Suomi    
Tilintarkastuslautakunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turku - Åbo    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Tutkivan journalismin yhdistys ry.    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
UPM-Kymmene Oyj    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtion Työmarkkinalaitos - VTML    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkaskusvirasto    
Vantaa - Vanda    
Veikkaus Oy    
Verohallinto    
Vikes    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Asiasanat

korruptio

korruption