Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja valtion virkamieslain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja valtion virkamieslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/2090/03.01.01/2017

Vastausaika on päättynyt: 22.11.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi 22.11.2017 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä valtion virkamieslakia. Esityksen mukaan työnantaja voisi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun määräaikaisen oppisopimuksen työnantajalle laissa säädetyn lisätyön tarjoamisvelvoitteen ja takaisinottovelvollisuuden estämättä.
 
Tausta
Esitys perustuu eduskunnan lausumaan, jonka eduskunta antoi vastauksessaan hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (EV 86/2017 vp). Lausumassaan eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tuo viipymättä eduskunnalle lakiehdotuksen, joka toteuttaa sellaiset työsopimuslain ja virkasuhteita koskevan lainsäädännön muutokset, jotka mahdollistavat oppisopimuksella työskentelyn tasavertaisesti kaikilla toimialoilla, lisätyön tarjoamisvelvoitteen tätä estämättä.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa oppisopimuksen avulla saatava ammatillinen koulutus kaikilla toimialoilla, myös sellaisen työnantajan palveluksessa, jolla on osa-aikatyötä tekeviä tai takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia työntekijöitä. Tavoitteena on lisätä ammatillisesti kouluttautuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia saada oppisopimuskoulutustyöpaikka, ja edistää näin ollen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden pääsyä työelämään.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntojen antamisen määräaika päättyy 22.11.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Ahvenanmaan maakuntahallitusta pyydetään ystävällisesti vastaaman erityisesti vastauspohjassa viimeisenä esitettyyn kysymykseen.
 
Valmistelijat
Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön koolle kutsumassa kolmikantaisessa työryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina valtiovarainministeriö sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. Järjestöistä valmistelussa ovat olleet mukana Elinkeinoelämän keskusliitto EK, KT Kuntatyönantajat, Suomen Yrittäjät ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Akava ry, Valtion työmarkkinalaitos sekä Kirkon työmarkkinalaitos

Tarvittaessa lisätietoja antavat: erityisasiantuntija Elli Nieminen, puh. 029 504 8247 ja hallitusneuvos Tarja Kröger, s-posti:etunimi.sukunimi@tem.fi.
 
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen avi    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajajärjestö Pardia    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Valtiovarainministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

työsopimuslain muuttaminen

kunnallisesti viranhaltijasta annetun lain muuttaminen

valtion virkamieslain muuttaminen