Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintö

Nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintö

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/2010/00.04.01/2016

Vastausaika on päättynyt: 1.9.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta työryhmän mietinnöstä 1.9.2017 mennessä. Mietinnössä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslakia, työaikalakia sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia.

Esityksellä pyrittäisiin parantamaan vaihtelevaa työaikaa noudattavien työntekijöiden asemaa ja varmistamaan työsuhdeturvaa koskevien säännösten tehokas toteutuminen heidän osaltaan. Vaihtelevalla työaikaehdolla tarkoitettaisiin työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työnantajan tarjoaman työn perusteella työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä taikka työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa. Työelämässä tällaisia sopimuksia kutsutaan usein nollatuntisopimuksiksi ja työntekijöitä tarvittaessa työhön kutsuttaviksi työntekijöiksi.

Vaihtelevan työajan sopimusten käyttöalaa rajoitettaisiin tilanteisiin, joissa työnantajalla on vaihteleva työvoimatarve. Lisäksi työnantajan olisi vaihtelevan työajan sopimuksia käyttäessään annettava työntekijälle arvio ennakoidusta työn määrästä. Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan varmistettaisiin siten, ettei työnantaja pystyisi yksipuolisin työnjohtotoimin vaikuttamaan niiden määrään. Vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä voisi painavasta syystä kieltäytyä hänelle työvuoroluetteloon merkitystä työvuorosta silloin, kun hän on sopinut työvuorosta toisella työnantajan kanssa tai hänellä olisi kieltäytymiseen muu pakottava syy. Lisäksi työntekijä ei voisi jatkossa antaa kestoltaan rajoittamatonta lisätyösuostumusta.

Tausta

Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön 15.11.2016 asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä, jossa edustettuina olivat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ry, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Valtion työmarkkinalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja Akava ry.

Liitteet:

Nollasopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintö.pdf - Betänkande från arbetsgruppen med uppdrag att utreda spelregler för nollarbetsavtal

Nollasopimukset ruotsiksi.docx -

Aikataulu

Määräaika päättyy 1.9.2017

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Tarvittaessa lisätietoja antavat:

työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236
hallitusneuvos Tarja Kröger

hallitusneuvos Jan Hjelt
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner

etunimi.sukunimi@tem.fi

Jakelu:
Akava ry    
AKT    
Asianajajaliitto    
ATL    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
JHL    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunnallinen työmarkkinalaitos KT    
Lakimiesliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Ohjelmistoyrittäjät    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
PAM    
Paperiliitto    
Pelastustoimen kumppanuusverkosto    
Pellervon taloustutkimus    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro    
Puolustusministeriö    
SEL    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö    
Suomen Yrittäjät    
Taloushallintoliitto    
Teme    
Teollisuusliitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tral    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työterveyslaitos    
Ulkoasiainministeriö    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering