Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta

Begäran om utlåtande gällande utkast till ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning

Lausuntopyynnön diaarinumero: 27/010/2018

Vastausaika on päättynyt: 10.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Statsminister Juha Sipiläs regering godkände planen för de offentliga finanserna för 2019-2022 vid statsrådets allmänna sammanträde den 13 april 2018. I samband med beslutet bestämdes att studierna i det första främmande språket (A1-språket) tidigareläggs så att de börjar senast på våren under den grundläggande utbildningens första år.
Bakgrund
Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att undervisningen i A1-språket inleds under vårterminen i årskurs 1. Studierna i A1-språket inleds för närvarande huvudsakligen i årskurs 3 i den grundläggande utbildningen. Reformen ökar undervisningen i A1-språket under årskurserna 1-2 med totalt 2 årsveckotimmar. Den tidigarelagda språkundervisningen gäller alla elever i årskurs 1 från den 1 januari 2020.
Bilagor:
Tidtabell
Undervisnings- och kulturministeriet ber Er lämna in utlåtandena elektroniskt senast den 10.8.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Om utlåtande.fi inte kan användas kan utlåtandet skickas till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor till adressen (kirjaamo@minedu.fi).
Beredare
Mer information ges av undervisningsrådet Minna Polvinen (minna.polvinen@minedu.fi) och regeringssekreterare Kirsi Lamberg (kirsi.lamberg@minedu.fi).
Sändlista:
Enontekiön kunta    
Erilaisten oppijoiden liitto    
Espoon kaupunki    
Etno – Oikeusministeriö    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL    
Förbundet Hem och Skola    
Helsingin kaupunki    
Iisalmen kaupunki    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Juuan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Kaarinan kaupunki    
Kajaanin kaupunki    
Karvi - Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kauniaisten kaupunki    
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto - OKM    
Kotus – Kotimaisten kielten keskus    
KT - Kuntatyönantajat    
Kuhmon kaupunki    
Kuurojen liitto ry.    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Mäntyharjun kunta    
OAJ – Opetusalan ammattijärjestö    
Oikeusministeriö    
Opetushallitus    
Opsia ry.    
Pietarsaaren kaupunki    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sodankylän kunta    
SUKOL ry. - Suomen kielenopettajien liitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luokanopettajat ry.    
SURE ry.    
Svenska Finlands folkting    
Tampereen kaupunki    
Utsjoen kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry.    
Vanhempainliitto    
Vantaan kaupunki    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu