• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Työ- ja elinkeinoministeriö, Laaksonen Seija
    Uppdaterad:
    4.5.2021
    • Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa Valtioneuvoston asetusluonnoksesta ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole asetusluonnoksesta lausuttavaa.
   • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
    Uppdaterad:
    4.5.2021
    • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry haluaa kunnioittavasti esittää lausuntonaan valtioneuvoston asetusluonnoksesta, jolla muutettaisiin ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annettua valtioneuvoston asetusta (507/2018), seuraavaa: 1. Asetuksen 4 §: kuljettajakortin uusimisvelvollisuus Asetusluonnoksessa esitetään 4 §:ään lisättäväksi uusi 4 momentti, jossa Liikenne- ja viestintävirastolle annettaisiin oikeus vaatia ”kortin haltijaa korvaamaan kortin uudella kortilla, jos se on tarpeen asiaankuuluvien teknisten eritelmien noudattamiseksi”. Perusteluissa on jätetty täysin avoimeksi, mitä tarkoitetaan ja mitkä ovat konkreettisesti sellaisia tilanteita, joissa kortin uusiminen ennen viiden vuoden (korjaamokortti 1 vuosi) voimassaoloajan umpeutumista ”on tarpeen asiaankuuluvien teknisten eritelmien noudattamiseksi”. Lisäksi säädöstekstissä puhutaan pelkästään ”kortista” eli kaikista ajopiirturikorteista, vaikka EU:n ajopiirturiasetuksen (165/2014/EU) 26 artiklaan lisätty uusi 7a-kohta koskee yksinomaan kuljettajakorttia. Myös asetusluonnoksen vaikutusten arvioinnissa käsitellään kaikkia neljää eri piirturikorttia: kuljettaja-, yritys-, korjaamo- ja valvontakorttia. Kuljettajakortin hankkineen on voitava luottaa kortissa ilmoitettuun viiden vuoden voimassaoloaikaan. Sama koskee luonnollisesti muitakin ajopiirturikortteja, joskin 4 momenttia ei voida ulottaa koskemaan EU:n ajopiirturiasetuksen mukaan muita kortteja kuin kuljettajakortteja. Mikäli kortin tekniset ominaisuudet ovat jollain tavalla vajavaiset, vastuu uusimiskustannuksista ei voi olla kuljettajakortin haltijalla vaan viranomaisella, joka on kortin valmistanut ja myöntänyt. Kuljettajakortin haltija on maksanut kortistaan jo maksut, joiden vastineena hän on saanut viisi vuotta voimassa olevan kortin. Esitetyn muutoksen vaikutuksia ei ole konkreettisesti arvioitu. Vaikutusten arvioinnista puuttuu tieto, kuinka paljon on tällä hetkellä käytössä sellaisia kuljettajakortteja, jotka Liikenne- ja viestintävirasto voisi esitetyn 4 §:n 4 momentin mukaan vaatia hankkimaan uuden kuljettajakortin kesken sen viiden vuoden voimassaoloajan. Lukumäärän myötä saataisiin laskettua aito kustannusvaikutus. Mikäli muutosesitys on tarkoitettu koskemaan kaikkia ajopiirturikortteja, vaikka EU:n ajopiirturiasetuksen 26 artiklan 7a-kohta koskeekin ainoastaan kuljettajakortteja, sama vaikutusten arviointi pitää ulottaa muihinkin ajopiirturikortteihin. Edellä mainituilla perusteluilla Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry esittää ensisijaisesti, että asetusluonnoksen 4 §:stä poistettaisiin esitetty uusi 4 momentti. Toissijaisesti Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT esittää, että 4 §:n 4 momentti muutettaisiin seuraavaksi: ”Liikenne- ja viestintävirasto voi vaatia kuljettajakortin haltijaa korvaamaan kuljettajakortin uudella kuljettajakortilla, jos se on tarpeen asiaankuuluvien teknisten eritelmien noudattamiseksi.” Tällöin tulee samalla lisätä liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1452/2019) 8 §:ään uusi momentti: ”Liikenne- ja viestintävirasto ei peri ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen (507/2018) 4 §:n 4 momentissa tarkoitetusta kuljettajakortin uusimisesta maksua.” 2. Asetuksen 7 §: poikkeukset ajopiirturin käytöstä EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen (561/2006/EY) 13 artiklan muutos mahdollistaa jäsenvaltioita sulkemaan ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ja siten ajopiirturin käyttövelvollisuuden ulkopuolelle valmisbetonin kuljetukset ja rakennustyömaakoneiden kuljetukset rakennusyrityksen lukuun 100 kilometrin säteellä yrityksen toimipaikasta, edellyttäen että ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö. Valtioneuvoston asetusluonnoksessa esitetään, että näistä uusista poikkeuksista otettaisiin Suomessa käyttöön valmisbetonin kuljetukset. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry puoltaa kyseisen soveltamisalapoikkeuksen käyttöönottamista Suomessa. Varsinaisen säädöstekstin tulisi kuitenkin vastata EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen 13(1) artiklan r-alakohdan tekstiä, jottei asetusluonnoksen perusteluissa mainittua, valtioneuvoston asetuksen 507/2018 7 §:n 1 momentin 9)- ja 12)- kohtien kaltaista ongelmaa esiintyisi. Esitämme, että asetusluonnoksen 7 §:n 1 momentin 14)- kohta muutetaan seuraavaksi: ”ajoneuvossa, jota käytetään valmisbetonin toimituksiin”. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta huomion arvoista on, että kyseisiä kuljetuksia ajavat työsuhteiset kuljettajat säilyisivät poikkeuksen käyttöönottamisesta huolimatta työaikasääntelyn piirissä eli työaikalain 872/2019 ja yleissitovan työehtosopimuksen (mm. ALT-AKT kuorma-autoalan työehtosopimus) työaikasäännösten piirissä. Heitä ei enää poikkeuksen käyttöönottamisen myötä koskisi myöskään työaikalain 2 §:n 2 momentin poissuljenta. Esitetyt muutokset valtioneuvoston asetuksen 507/2018 7 §:n 1 momentin 9)- ja 12)-kohtiin johtuvat perusteluiden mukaan Euroopan komission Suomelle 19.11.2020 antamasta huomautuksesta. Voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa käytetyt sanamuodot ja siten sisällöt eivät vastaa EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen 13(1) artiklan m- ja p-alakohtien sanamuotoa. Asetusluonnoksessa esitetään 7 §:n 1 momentin 9)- ja 12)- kohtia muutettavaksi vastaamaan EU:n ajo- ja lepoaika-asetusta. Autoliikenteen Työnantajaliitolla ei ole tämän osalta huomautettavaa. 3. Asetuksen 8 §: ajo- ja lepoaikojen noudattamista koskevat eräät poikkeukset Asetusluonnoksen 8 §:ään esitetään tehtäväksi perusteluiden mukaan teknisiä korjauksia. Nykyinen 8 §:n 1 momentin 1)-kohdan termi ”linjaliikenteessä” esitetään muutettavan termiksi ”reittiliikenteessä”. Perusteluna muutokselle mainitaan: ”Aiemmin reittiliikenteessä käytettävät linja-autot olivat nimetty linjaliikenteessä käytettäviksi, mutta koska kyseinen termi ei enää yleisesti ole käytössä, niin selvyyden vuoksi termi muutettaisiin reittiliikenteeksi.” Muutos on siten puhtaasti tekninen, eikä sillä muuteta säännöksen sisältöä. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ei ole tämän osalta huomautettavaa.
   • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Herrala Ari
    Uppdaterad:
    3.5.2021
    • Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö VN/9378/2021 7.4.2021 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa valtioneuvoston asetusluonnoksesta ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Valtioneuvoston asetuksen (507/2018) 4, 7 ja 8 §:iin ehdotetuilla muutoksilla täytäntöönpantaisiin kansallisesti EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin säädöksistä tulevat oikeudet ja poikkeusmahdollisuudet, jotka liittyvät ajopiirturikorttien uusimiseen ja poikkeuksiin ajopiirturin käytössä. Lisäksi korjattaisiin valtioneuvoston asetukseen jääneet käännösvirheet. 4 § Ajopiirturikortin haltijan ilmoitusvelvollisuus ja kortin uusiminen Asetusluonnoksessa esitetään 4 §:ään lisättäväksi uusi 4 momentti, jossa Liikenne- ja viestintävirastolle annettaisiin oikeus vaatia ”kortin haltijaa korvaamaan kortin uudella kortilla, jos se on tarpeen asiaankuuluvien teknisten eritelmien noudat-tamiseksi”. Perusteluissa on jätetty täysin avoimeksi, mitä tarkoitetaan ja mitkä ovat konkreettisesti sellaisia tilanteita, joissa kortin uusiminen ennen viiden vuoden (korjaamokortti 1 vuosi) voimassaoloajan umpeutumista ”on tarpeen asiaan-kuuluvien teknisten eritelmien noudattamiseksi”. Lisäksi säädöstekstissä puhutaan pelkästään ”kortista” eli kaikista ajopiirturikorteista, vaikka EU:n ajopiirturiasetuksen (165/2014/EU) 26 artiklaan lisätty uusi 7a-kohta koskee yksinomaan kuljettajakorttia. Myös asetusluonnoksen vaikutusten arvioinnissa käsitellään kaikkia neljää eri piirturikorttia: kuljettaja-, yritys-, korjaamo- ja valvontakorttia. Kuljettajakortin hankkineen on voitava luottaa kortissa ilmoitettuun viiden vuoden voimassaoloaikaan. Sama koskee luonnollisesti muitakin ajopiirturikortteja, joskin 4 momenttia ei voida ulottaa koskemaan EU:n ajopiirturiasetuksen mukaan muita kortteja kuin kuljettajakortteja. Mikäli kortin tekniset ominaisuudet ovat jollain tavalla vajavaiset, vastuu uusimiskustannuksista ei voi olla kuljettajakortin haltijalla vaan viranomaisella, joka on kortin valmistanut ja myöntänyt. Kuljettajakortin haltija on maksanut kortistaan jo maksut, joiden vastineena hän on saanut viisi vuotta voimassa olevan kortin. Esitetyn muutoksen vaikutuksia ei ole konkreettisesti arvioitu. Vaikutusten arvioinnista puuttuu tieto, kuinka paljon on tällä hetkellä käytössä sellaisia kuljettajakortteja, jotka Liikenne- ja viestintävirasto voisi esitetyn 4 §:n 4 momentin mukaan vaatia hankkimaan uuden kuljettajakortin kesken sen viiden vuoden voimassaoloajan. Lukumäärän myötä saataisiin laskettua aito kustannusvaikutus. Mikäli muutosesitys on tarkoitettu koskemaan kaikkia ajopiirturikortteja, vaikka EU:n ajopiirturiasetuksen 26 artiklan 7a-kohta koskeekin ainoastaan kuljettajakortteja, sama vaikutusten arviointi pitää ulottaa muihinkin ajopiirturikortteihin. Edellä mainituilla perusteluilla SKAL tukee Autoliikenteen Työnantajaliiton omassa lausunnossaan tekemää esitystä, että asetusluonnoksen 4 §:stä poistetaan esitetty uusi 4 momentti. Toissijaisesti SKAL tukee Autoliikenteen Työnantajaliiton toissijaista esitystä, että 4 §:n 4 momentti muutettaisiin seuraavaksi: ”Liikenne- ja viestintävirasto voi vaatia kuljettajakortin haltijaa korvaamaan kuljettajakortin uudella kuljettajakortilla, jos se on tarpeen asiaankuuluvien teknisten eritelmien noudattamiseksi.” Tällöin tulee samalla lisätä liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1452/2019) 8 §:ään uusi momentti: ”Liikenne- ja viestintävirasto ei peri ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen (507/2018) 4 §:n 4 momentissa tarkoitetusta kuljettajakortin uusimisesta maksua”. 7 § Poikkeukset ajopiirturin käytöstä SKAL:illa ei ole huomauttamista kohdan 9 rahan tai arvoesineiden kuljettamiseen tarkoitettua ajoneuvoa koskevan käännösvirheen korjaamisen. Samoin SKAL pitää kohdan 12 elävien eläinten kuljetusta koskevan poikkeuksen muuttamista hyväksyttävänä johtuen Euroopan komission asiaa koskevasta huomautuksesta. SKAL kuitenkin toteaa, että perustelumuistioluonnoksessa oleva tätä kohtaa koskeva teksti poikkeaa varsinaisessa asetusluonnoksessa esitetystä. SKAL tulkitsee asetusluonnoksessa olevan tekstin tarkoitetuksi, ja esittää että myös perustelumuistion teksti yhdenmukaistetaan asetusluonnoksen tekstin mukaiseksi. EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen (561/2006/EY) 13 artiklan muutos mahdollistaa jäsenvaltioita sulkemaan ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ja siten ajopiirturin käyttövelvollisuuden ulkopuolelle valmisbetonin kuljetukset. SKAL pitää poikkeuksen käyttöönottoa Suomessa perusteltuna valmisbetoniin kovettumiseen liittyvien riskien vuoksi. Säännöksen tekstimuotoilun osalta SKAL kuitenkin tukee myös tässä Autoliiken-teen Työnantajaliiton esitystä, että asetusluonnoksen 7 §:n 1 momentin 14 kohta muutetaan seuraavaksi: ”ajoneuvossa, jota käytetään valmisbetonin toimituksiin”, joka vastaa EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen 13(1) artiklan r-alakohdan tekstiä. Tällöin vältetään EU-asetuksen ja kansallisen poikkeusasetuksen tekstien eroavaisuuksista johtuvat ongelmat, joita juuri ollaan korjaamassa koskien raha- ja arvoesineiden sekä elävien eläinten kuljetuksia. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen Ari Herrala toimitusjohtaja edunvalvontajohtaja
   • Rahtarit ry
    Uppdaterad:
    3.5.2021
    • Rahtarit ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. 4 § Katsomme, että meillä ei ole huomautettavaa tässä kohdin. Jos piirturikortti vaurioituu käyttöaikanaan, niin kortin säilyttämisessä on ilmeisesti oltu huolimattomia. Kortit ovat kestäneet hyvin normaalikäyttöä. Lisäys asetukseen on perusteltu. 7 § Kyseesä enempi tekninen korjaus rahankuljetusajoneuvojen kohdalla, ei huomautettavaa. Elävien eläinten kuljetusten kohdalla myöskin kyseessä enempi teknisluonteinen korjaus, jolla oma lainsäädäntö saadaan vastaamaan EU lainsäädäntöä, ei huomautettavaa. Valmisbetoniautojen vapauttaminen sosiaalilainsäädännön noudattamisesta on jo vaikeampi juttu. Esityksen perusteluissa on mielestämme ristiriitaisuuksia. Valmisbetonin kuljetuksista tehdään suurin osa taajama-alueilla, jolloin kuljetusmatkat ovat lyhyitä ja ajojen järjestely helpommin hallittavissa. Ajoajan ylittymisiä tapahtuu harvoin taajamakuljetuksissa. Pitkäkestoiset valutyöt ovat hyvissä ajoin ennalta suunniteltuja ja tällöin on mahdollisuus käyttää useampaa kuljettajaa autoa kohden. Ymmärrämme toki ongelman haja-asutusalueilla, jossa kuljetusmatkat ovat pidempiä ja käytettävissä olevaa kalustoa ja ammattitaitoista henkilöstöä on vähemmän käytettävissä. Suuret valu-urakat saattavat olla haastavia, koska valutyötä ei voida keskeyttää kesken. Piileekö tässä kuitenkin vaarana se, että harvalukuisien poikkeustapauksien varjolla tehtävä koko valmisbetonin kuljettamisen vapautusta tultaisiin käyttämään väärin ja kuljettajien ajo- ja työkentelyajat venyisivät kohtuuttoman pitkiksi. Ehdotammekin kompromissina, että VAIN poikkeustilanteissa olisi mahdollisuus hakea etukäteen AVI:lta tapauskohtainen lupa poiketa ajo- ja lepoaika määräyksistä kyseisen työurakan kohdalta, tällainen vaihtoehto poistaisi suurimman osan väärinkäytöksistä, mutta antaisi mahdollisuuden tehdä myös isompia urakoita. Toinen mahdollisuus olisi, että poikkustilanteissa kuljettaja vain rikkoisi määräyksiä ja tekisi niistä selvityksen piirturin tulosteeseen tai -kiekkoon, jolloin valvontaa voitaisiin ohjeistaa "ymmärtämään" ongelman, toki tämä vaihtoehto olisi jonkin verran tulkinnanvarainen. Yhdistyksemme ei voi puoltaa esitettyä muotoilua valmisbetonin kuljetuksien osalta. Taustaksi: Keskustelu valmisbetoniautoa pitkään ajaneen yhdistyksemme jäsenen kanssa ja hänen mielestään ei ole tarvetta vapautukseen. Tilanteet ovat erittäin harvassa, jolloin olisi tarvetta rikkoa ajo- ja lepoaikamääräyksiä. Toisissa yrityksissä on toki yrityksen tapana rikkoa lainsäädäntöä, mutta se johtuu enempi huonosta johtamisesta kun välttämättömästä tarpeesta. 8 § Ei huomautettavaa
   • Logistiikkayritysten Liitto ry, Aaltonen Pekka
    Uppdaterad:
    30.4.2021
    • Logistiikkayritysten Liitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikon aiheesta. Logistiikkayritysten Liitto kannattaa Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n lausuntoa kaikilta osin.
   • Betoniteollisuus ry, Rakennustuoteteollisuus ry Betoniteollisuusjaos, Mantila Ari
    Uppdaterad:
    29.4.2021
    • Rakennustuoteteollisuus ry kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston asetusluonnoksesta, jolla muutettaisiin valtioneuvoston asetuksen (507/2018) ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä pykäliä 4, 7 ja 8. Haluamme kunnioittavasti esittää lausuntonamme asetusluonnoksen 7 § ja siihen liittyvän perustelumuistion sisällön osalta seuraavaa: Kannatamme asetusluonnoksen 7 § kohdan 14) lisäämistä luonnoksessa esitetyn mukaisesti. Toteamme myös, että perustelumuistiossa esitetyt 7 § kohtaa 14) koskevat perustelut ovat todenmukaisia ja kuvaavat valmisbetonin rajalliseen käyttöaikaan (normaalisti max 2 tuntia valmistuksesta, johon sisältyy betonin kuljetus, siirto työmaalla, valu ja tiivistys) liittyviä vaatimuksia ja siitä poikkeamisen seuraamuksia. Nostaisimme myös esiin 5.11.2020 liikenne- ja viestintäministeriöön toimittamamme laajahkon tutkimuksen valmisbetoniautojen kuljettajien työajan jakautumisesta, tämän mukaan valmisbetoniauton kuljettajan työssäoloaika (työvuoro) jakaantuu keskimäärin seuraavasti: Ajoaika: 41,5 % Muu työ: 31,9 % (esim. ajoneuvon lastaus ja kuorman purkamisen odotus työmaalla, kuorman purkaminen ja ajoneuvon puhdistukseen käytetty aika). Varallaoloaika: 2,0 % Tauot: 24,5 % (tauot ja toimitusten aloitusten odotus betonitehtaalla) Saman tutkimuksen mukaan keskimääräinen ajomatka betonitehtaan ja rakennustyömaan välillä oli 17,5 km, työpäivän aikana ajettu matka keskimäärin 145,7 km ja keskimääräinen ajonopeus oli 33,9 km/h. Varsinainen ajoaika muodostaa siten alle puolet varsinaisesta työajasta.
   • STM, TTO
    Uppdaterad:
    29.4.2021
    • Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä lausuntoa valtioneuvoston asetusluonnoksesta ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa, että ministeriö on osallistunut EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän työhön, missä asetusluonnosta on käsitelty. Asetusluonnoksessa ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta on muutettu kahta poikkeusta, jotka koskevat raha- ja arvoesineitä kuljettavia ajoneuvoja sekä teuraaksi kuljetettavien eläinten kuljetuksia vastaamaan EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen sanamuotoja. Tämä muutos on toivottu ja selkeä asetusluonnoksessa. Liikkuvuuspaketin yhteydessä EU:n ajo- ja lepoaika-asetukseen tuli kaksi uutta poikkeusmahdollisuutta, joiden käyttöönotosta päätetään kansallisesti. Näistä ensimmäinen koskee valmisbetonin toimituksiin tarkoitettua ajoneuvoa ja toinen rakennustyömaakoneiden kuljettamiseen tarkoitettua ajoneuvoa, jota käytetään rakennusyrityksen lukuun 100 kilometrin säteellä yrityksen toimipaikasta, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole kuljettajan päätyö. Asetusluonnoksessa on kansallisesti päädytty lisäämään poikkeusten piiriin valmisbetonin toimituksiin tarkoitettu ajoneuvo. Sen sijaan asetusluonnoksesta on päätetty jättää käyttämättä mahdollisuus lisätä poikkeusten piiriin rakennustyömaakoneiden kuljettamiseen tarkoitettu ajoneuvo. Asetusluonnoksessa esitetyt syyt edellä mainittuihin ratkaisuihin ovat perusteltuja. Siitä huolimatta sosiaali- ja terveysministeriö haluaa lausunnossaan korostaa ajopiirturin käytön poikkeuksien valvontaan liittyviä haasteita, joita on tuotu esille työryhmän työssä. Ajo- ja lepoaikasäännökset on tehty turvaamaan kuljettajille riittävä lepo ja sitä kautta parantamaan osaltaan liikenneturvallisuutta. Poikkeuksia, jotka voivat lisätä ajoneuvon kuljettamista väsyneenä, tulisi välttää kuten myös poikkeuksia, joiden tulkinta sekä valvottavien yritysten ja kuljettajien että valvovien viranomaisten kannalta on haasteellista ja vaikeaa. Jokainen poikkeus tulisi olla määritelty mahdollisimman yksiselitteisesti ja tarkasti.
   • Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, Eriksson Aki
    Uppdaterad:
    27.4.2021
    • Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (työsuojeluviranomainen) kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta lausua asiassa. Työsuojeluviranomaisen valvontaan liittyvät muutokset liittyvät pääasiassa asetuksen 7 §:n poikkeuksiin. Asetusluonnoksen 7 § kohdan 9 sanamuotoon on syytä kiinnittää huomiota. Työsuojeluvalvonnassa havaitut epäselvyydet ovat liittyneet toimijoihin, jotka kuljettavat esimerkiksi kassakaappeja tai arvotauluja. Näin ollen ilmaisuun arvoesine liittyy tulkinnallisuutta. Poikkeussäännöksen ilmaisua yksinomaan tulkitaan valvonnassa niin, että kyse tulee olla ainoastaan tässä tehtävässä toimivasta kuljetusyrityksestä ja ajoneuvosta, jolloin edellytys täyttyy hyvin harvoin. Tästä huolimatta alan toimijat ovat taipuvaisia tulkitsemaan poikkeussäännöstä laajasti. Kirjoitusasussa tulee saada riittävän selvästi ilmaistua ja/tai -edellytys. Työsuojeluviranomainen suhtautuu myönteisesti kohdan 12 muutokseen ja katsoo, että muutos vastaa tarkoitustaan. Kohdan 14 lisäys vapautuksesta valmisbetoniautoille aiheuttaisi työsuojeluviranomaisen käsityksen mukaan sen, että yrittäjien kuljettamat autot siirtyisivät sääntelemättömään tilaan. Tältä osin muutos on työturvallisuudelle ja työaikasuojelulle negatiivinen. Valvontahavaintojen mukaan betoniauton kuljettajan työpäivässä tulee korkeintaan yksi ajo- ja lepoaika asetuksen 7 artiklan mukainen 45 minuutin tauko, joka sekään ei yleensä konkretisoidu ajon vähäisyyden takia. Työsuojeluviranomaisen valvontahavainnot eivät siis tue lisäyksen perusteluja muutoksen vaikutuksesta valutapahtuman sujuvuuteen liittyen. Työsuojeluviranomainen kiinnittää huomiota siihen, että kuulumattomuus asetuksen soveltamisalaan vaikuttaa myös työaikalain soveltumiseen ja esimerkiksi työajan enimmäismäärän seurantajakson toisinsopimiseen. Työsuojeluviranomaisen käsityksen mukaan myös työsuojeluviranomaisen valvontaoikeuden täsmentäminen saattaa olla myös näin asetustasolla tarpeen. Työsuojeluviranomaisen käsityksen mukaan ko. asetuksen valvonta ja tulkintaoikeus perustuu liikenteen palveluista annetun lain valvontasäännöksiin, mutta koska valtuuttavan lain valvontasäännökset ovat sanamuodoltaan vaikealukuiset, on valvontaoikeuden toteutumiseen syytä kiinnittää jo asetuksen antovaiheessa ja mahdollisesti säädöstekstissäkin.
   • Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Vasarainen Mari
    Uppdaterad:
    26.4.2021
    • Autoliikenteen Työnantajaliitto ry haluaa kunnioittavasti esittää lausuntonaan valtioneuvoston asetusluonnoksesta, jolla muutettaisiin ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annettua valtioneuvoston asetusta (507/2018), seuraavaa: 1. Asetuksen 4 §: kuljettajakortin uusimisvelvollisuus Asetusluonnoksessa esitetään 4 §:ään lisättäväksi uusi 4 momentti, jossa Liikenne- ja viestintävirastolle annettaisiin oikeus vaatia ”kortin haltijaa korvaamaan kortin uudella kortilla, jos se on tarpeen asiaankuuluvien teknisten eritelmien noudattamiseksi”. Perusteluissa on jätetty täysin avoimeksi, mitä tarkoitetaan ja mitkä ovat konkreettisesti sellaisia tilanteita, joissa kortin uusiminen ennen viiden vuoden (korjaamokortti 1 vuosi) voimassaoloajan umpeutumista ”on tarpeen asiaankuuluvien teknisten eritelmien noudattamiseksi”. Lisäksi säädöstekstissä puhutaan pelkästään ”kortista” eli kaikista ajopiirturikorteista, vaikka EU:n ajopiirturiasetuksen (165/2014/EU) 26 artiklaan lisätty uusi 7a-kohta koskee yksinomaan kuljettajakorttia. Myös asetusluonnoksen vaikutusten arvioinnissa käsitellään kaikkia neljää eri piirturikorttia: kuljettaja-, yritys-, korjaamo- ja valvontakorttia. Kuljettajakortin hankkineen on voitava luottaa kortissa ilmoitettuun viiden vuoden voimassaoloaikaan. Sama koskee luonnollisesti muitakin ajopiirturikortteja, joskin 4 momenttia ei voida ulottaa koskemaan EU:n ajopiirturiasetuksen mukaan muita kortteja kuin kuljettajakortteja. Mikäli kortin tekniset ominaisuudet ovat jollain tavalla vajavaiset, vastuu uusimiskustannuksista ei voi olla kuljettajakortin haltijalla vaan viranomaisella, joka on kortin valmistanut ja myöntänyt. Kuljettajakortin haltija on maksanut kortistaan jo maksut, joiden vastineena hän on saanut viisi vuotta voimassa olevan kortin. Esitetyn muutoksen taloudellisia vaikutuksia ei ole konkreettisesti arvioitu. Vaikutusten arvioinnista puuttuu kokonaan tieto, kuinka paljon on tällä hetkellä käytössä sellaisia kuljettajakortteja, jotka Liikenne- ja viestintävirasto voisi esitetyn 4 §:n 4 momentin mukaan vaatia hankkimaan uuden kuljettajakortin kesken sen viiden vuoden voimassaoloajan. Lukumäärän myötä saataisiin laskettua aito kustannusvaikutus. Mikäli muutosesitys on tarkoitettu koskemaan kaikkia ajopiirturikortteja, vaikka EU:n ajopiirturiasetuksen 26 artiklan 7a-kohta koskeekin ainoastaan kuljettajakortteja, sama vaikutusten arviointi pitää ulottaa muihinkin ajopiirturikortteihin. Edellä mainituilla perusteluilla Autoliikenteen Työnantajaliitto esittää ensisijaisesti, että asetusluonnoksen 4 §:stä poistettaisiin esitetty uusi 4 momentti. Toissijaisesti Autoliikenteen Työnantajaliitto esittää, että 4 §:n 4 momentti muutettaisiin seuraavaksi: ”Liikenne- ja viestintävirasto voi vaatia kuljettajakortin haltijaa korvaamaan kuljettajakortin uudella kuljettajakortilla, jos se on tarpeen asiaankuuluvien teknisten eritelmien noudattamiseksi.” Tällöin tulee samalla lisätä liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1452/2019) 8 §:ään uusi momentti: ”Liikenne- ja viestintävirasto ei peri ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen (507/2018) 4 §:n 4 momentissa tarkoitetusta kuljettajakortin uusimisesta maksua.” 2. Asetuksen 7 §: poikkeukset ajopiirturin käytöstä EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen (561/2006/EY) 13 artiklan muutos mahdollistaa jäsenvaltioita sulkemaan ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ja siten ajopiirturin käyttövelvollisuuden ulkopuolelle valmisbetonin kuljetukset ja rakennustyömaakoneiden kuljetukset rakennusyrityksen lukuun 100 kilometrin säteellä yrityksen toimipaikasta, edellyttäen että ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö. Valtioneuvoston asetusluonnoksessa esitetään, että näistä uusista poikkeuksista otettaisiin Suomessa käyttöön valmisbetonin kuljetukset. Autoliikenteen Työnantajaliitto puoltaa kyseisen soveltamisalapoikkeuksen käyttöönottamista Suomessa. Varsinaisen säädöstekstin tulisi kuitenkin vastata EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen 13(1)artiklan r-alakohdan tekstiä, jottei asetusluonnoksen perusteluissa mainittua, valtioneuvoston asetuksen 507/2018 7 §:n 1 momentin 9)- ja 12)-kohtien kaltaista ongelmaa esiintyisi. Esitämme, että asetusluonnoksen 7 §:n 1 momentin 14)-kohta muutetaan seuraavaksi: ”ajoneuvossa, jota käytetään valmisbetonin toimituksiin”. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta huomion arvoista on, että kyseisiä kuljetuksia ajavat työsuhteiset kuljettajat säilyisivät poikkeuksen käyttöönottamisesta huolimatta työaikasääntelyn piirissä eli työaikalain 872/2019 ja yleissitovan työehtosopimuksen (mm. ALT-AKT kuorma-autoalan työehtosopimus) työaikasäännösten piirissä. Heitä ei enää poikkeuksen käyttöönottamisen myötä koskisi myöskään työaikalain 2 §:n 2 momentin poissuljenta. Esitetyt muutokset valtioneuvoston asetuksen 507/2018 7 §:n 1 momentin 9)- ja 12)-kohtiin johtuvat perusteluiden mukaan Euroopan komission Suomelle 19.11.2020 antamasta huomautuksesta. Voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa käytetyt sanamuodot ja siten sisällöt eivät vastaa EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen 13(1) artiklan m- ja p-alakohtien sanamuotoa. Asetusluonnoksessa esitetään 7 §:n 1 momentin 9)- ja 12)-kohtia muutettavaksi vastaamaan EU:n ajo- ja lepoaika-asetusta. 3. Asetuksen 8 §: ajo- ja lepoaikojen noudattamista koskevat eräät poikkeukset Asetusluonnoksen 8 §:ään esitetään tehtäväksi perusteluiden mukaan teknisiä korjauksia. Nykyinen 8 §:n 1 momentin 1)-kohdan termi ”linjaliikenteessä” esitetään muutettavan termiksi ”reittiliikenteessä”. Perusteluna muutokselle mainitaan: ”Aiemmin reittiliikenteessä käytettävät linja-autot olivat nimetty linjaliikenteessä käytettäviksi, mutta koska kyseinen termi ei enää yleisesti ole käytössä, niin selvyyden vuoksi termi muutettaisiin reittiliikenteeksi.” Muutos on siten puhtaasti tekninen, eikä sillä muuteta säännöksen sisältöä.
   • Tulli.fi, Fagerström Jarkko
    Uppdaterad:
    26.4.2021
    • Tullin valvontaosasto on perehtynyt asiaan. Tullilla ei ole lausuttavaa asetuksen muutosesityksestä. Tullin valvontatoimet raskaan liikenteen valvonnassa kohdistuvat pääasiassa rajat ylittävään liikenteeseen. Muutokset eivät pääosin kohdistu rajat ylittävään liikenteeseen, joten niillä ei ole vaikutusta tullin toimivaltuuksiin valvonnassa. Muutokset selventävät poikkeuksia ajopiirturin käyttövelvollisuuksiin. Muutokset helpottavat valvonnan tulkinnallisuuksia. Ajopiirturikorttien myöntämisen osalta muutosesitykset täsmentävät nykyisiä menettelytapoja. Tulli suorittaa liikennevalvontaa myös yhdessä poliisin kanssa. Tulli huomioi asetuksen edellyttämät muutokset valvontahenkilöstönsä koulutuksessa.