• Lausunnonantaja on
   • Pirkanmaan hyvinvointialue
    Päivitetty:
    24.9.2021
    • hyvinvointialue
   • Suomen Kuntaliitto ry., Sulonen Arto
    Päivitetty:
    22.9.2021
    • jokin muu, mikä?
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Pirkanmaan hyvinvointialue
    Päivitetty:
    24.9.2021
    • Ei lausuttavaa.
   • Suomen Kuntaliitto ry., Sulonen Arto
    Päivitetty:
    22.9.2021
    • Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne VN/21932/2021 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI HYVINVOINTIALUETALOUDEN JA -HALLINNON NEUVOTTELUKUNNASTA Kuntaliitto lausuu otsikossa mainitusta valtioneuvoston asetusluonnoksesta kunnioittaen lausuntonaan seuraavaa. Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 13 §:ssä säädetään valtiovarainministeriön yhteydessä toimivasta hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta sekä sen tehtävistä ja kokoonpanosta. Mainitun pykälän mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja jaostoista. Neuvottelukunnan tehtävät keskittyisivät mainitun säännöksen ja nyt käsiteltävänä olevan valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaan hyvinvointialueiden toimintaan, talouteen, rahoitukseen ja hallintoon sekä hyvinvointialueiden toiminnan kannalta keskeisen lainsäädännön käsittelyyn. Hyvinvointialueiden talous on osa julkisen talouden suunnitelmaa ja siten kiinteisesti kytköksissä suunnitelman muihin osatekijöihin, erityisesti kuntatalousohjelmaan. Nykyinen kuntatalousohjelma kattaa kokonaisuuden, joka jakautuu nyt aikaisempaa suppeampaan kuntatalousohjelmaan ja julkisen talouden suunnitelman hyvinvointialueita koskevaan osaan. Hyvinvointialueille ei laadittaisi kuntatalousohjelmaa vastaava asiakirjaa osana julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvioesityksen valmistelua. Koska hyvinvointialueiden rahoitus ja kuntien rahoitus julkisen talouden suunnitelman osina kytkeytyvät toisiinsa, on ilmeistä, että hyvinvointialueidenkin rahoitusta pitää jollakin tasolla käsitellä valmisteltaessa kuntatalousohjelmaa. Kuntaliitto kiinnittää huomiota myös siihen, että erilaiset valtion toimenpiteet, erityisesti lainsäädäntötoimenpiteet, vaikuttavat usein sekä kuntien että hyvinvointialueiden toimintaan. Näiltäkin osin kunnallistalouden- ja hallinnon neuvottelukunnassa sekä hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa käsitellään usein samoja asioita, jotka edellyttävät yhteistä koordinointia. Lain ja nyt lausunnolla olevan asetusluonnoksen mukaan hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa ovat edustettuina ministeriöt, hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. Neuvottelukunta voi asetusluonnoksen mukaan kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita sekä tarpeen mukaan kuulla myös muita asiantuntijoita. Julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvien hyvinvointipalveluita koskevien toimenpiteiden yhteensovitustarpeen sekä hyvinvointialueiden ja kuntien rajapintoihin liittyvien yhteistyötarpeiden vuoksi on perusteltua, että perustettavassa neuvottelukunnassa olisi Suomen Kuntaliiton pysyvä asiantuntijaedustus. Jos ennen ensimmäisten aluevaalien toteuttamista asetetaan asetusluonnoksen 5 §:ssä tarkoitettu väliaikainen neuvottelukunta, tulisi neuvottelukunnassa kuulla asiantuntijana Kuntaliittoa, koska neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat koskevat tuolloin vielä kuntien järjestämis- ja rahoitusvastuulla olevia palveluita. Samasta syystä siirtyviä palveluita koskevat asiat tulee käsitellä sekä kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa että hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa ennen palveluiden järjestämisvastuun siirtymistä kuntasektorilta hyvinvointialueille. SUOMEN KUNTALIITTO Minna Karhunen Arto Sulonen Toimitusjohtaja Johtava lakimies