• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Kalatalouden Keskusliitto
    Päivitetty:
    14.6.2021
    • Kalatalouden Keskusliitto on tutustunut määräysluonnoksiin sekä näiden perusteluihin. Pidämme esitettyjä luonnoksia perusteltuina eikä meillä ole niiden sisältöön huomautettavaa.
   • Väylävirasto, Eronen Matti
    Päivitetty:
    10.5.2021
    • Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt Väyläviraston lausuntoa vesiliikennelain nojalla annetuista tarkemmista määräyksistä suluttamista koskevasta saapumisjärjestyksestä kanavilla ja avattavilla silloilla, valo-opasteyhdistelmien lisäämisestä vesiliikennemerkkejä ja valo-opasteita sekä johtojen ja kaapeleiden merkitsemistä koskevaan määräykseen sekä vesiliikennemerkkien vaikutusalueista. Lisäksi lisättäisiin virtuaalisia turvalaitteita koskevat määräykset viitoitusjärjestelmästä ja merenkulun turvalaitteista annettuun määräykseen. Väylävirasto kannattaa määräysluonnoksia ja sen tavoitteita tarkempien määräysten antamista lausuntopyynnössä mainituista asioista. Täydennykset ovat omiaan selventämään ja täydentämään vesiliikennelain nojalla annetuissa määräyksissä olevia puutteita ja epäselviä kohtia Väylävirastolla ei ole toimialansa kannalta muuta erityistä lausuttavaa asiassa.
   • Varsinais-Suomen ELY-keskus, Tapani Jaakkola Saaristoliikenteen projektipäällikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakkola Tapani
    Päivitetty:
    4.5.2021
    • Yleisten teiden maantielauttaliikenteestä sekä lauttaväylistä vastaavana toimivaltaisena viranomaisena ja väylänpitäjänä Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että määräysluonnos vesiliikennemerkeistä ja valo-opasteista on linjassa HE 54/2021 vp:n ja Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen maantielautoista 412/2020 kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen maantielautoista 412/2020 kanssa. Asetuksen 8§:n 3. momentissa todetaan: ”Lauttaväylälle, jossa liikennöi yleisen kulkuväylän poikki kulkeva lossi, toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kustannuksellaan asettaa 1 momentissa tarkoitettujen merkkien lisäksi vesiliikennelain ja sen nojalla annettujen määräysten mukaiset vesiliikenteen valo-opasteet”. Varsinais-Suomen ELY-keskus tulee tekemään yhteistyötä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa maantielauttapaikkojen valo-opasteiden kehittämisessä ja hyväksyttää niiden ulkoasun sekä sijoittamisperiaatteet Liikenne- ja viestintävirastolla ennen niiden käyttöönottoa.