Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö - työaikalaki

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö - työaikalaki

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/1225/00.04.01/2016

Vastausaika on päättynyt: 1.9.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta työryhmän mietinnöstä, johon sisältyy hallituksen esitysluonnos uudeksi työaikalaiksi 1.9.2017 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi työaikalaki, joka korvaisi vuoden 1996 työaikalain. Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa työaikalaki vastaamaan elinkeinorakenteen ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia sekä tehdä työaikadirektiivistä ja muista kansainvälisistä reunaehdoista johtuvia tarkistuksia. Pääperiaatteiden osalta esityksessä on pidättäydytty voimassa olevan työaikalain sääntelytavassa.

Työaikalain soveltamisalaa täsmennettäisiin erityisesti sellaisten työntekijöiden osalta, jotka työskentelevät johtavassa asemassa tai heillä on muutoin mahdollisuus päättää työajoistaan. Muutokset eivät kuitenkaan merkittävästi muuttaisi soveltamisalaa.

Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla pyritään varmistamaan joustavat työaikajärjestelyt erilaisten yritysten ja työnantajayhteisöjen tarpeisiin sekä toisaalta helpottamaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Laissa säädettäisiin uudesta joustotyöaikaa koskevasta työaikamallista ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä. Joustotyöaikaa noudatettaessa työntekijä itse päättäisi työajastaan sekä työntekopaikastaan ja työnantaja puolestaan määrittelisi tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet sekä kokonaisaikataulun. Joustotyöaika olisi ennen kaikkea työnantajan ja työntekijän väliseen luottamukseen perustuva työaikajärjestely.

Esityksessä ehdotetaan säännöstä, joka mahdollistaisi työaikapankin käyttöönoton työpaikalla niilläkin aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta tai työehtosopimuksessa ei ole työaikapankkimääräyksiä. Työaikapankilla tarkoitettaisiin työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa. Liukuvaan työaikajärjestelyyn ehdotetut muutokset lisäävät työntekijöiden työaikajoustoja.

Ehdotuksella lavennettaisiin lisäksi työnantajan ja työntekijän oikeutta sopia keskimääräisen työajan järjestelyistä. Jaksotyön ja säännöllisesti teetettävä yötyön käyttöalaa koskevaa säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että se vastaisi paremmin työmarkkinoiden tarpeita. Lakiin ehdotetaan otettavaksi työaikadirektiiviin perustuvat enimmäistyöaikaa ja vähimmäislepoaikaa koskevat säännökset.

Työaikalainsäädäntö olisi edelleen pakottavaa oikeutta, mutta se kuitenkin sallisi laajasti laista poikkeamisen valtakunnallisten työmarkkinaosapuolten välisillä työ- ja virkaehtosopimuksilla. Lisäksi laissa olisi säännökset järjestäytymättömän työnantajan oikeudesta soveltaa yleissitovaa työehtosopimusta ja sen paikalliseen sopimiseen kelpuuttavia määräyksiä.

Sääntelyä ja lain kirjoitustapaa on lisäksi pyritty kauttaaltaan selkeyttämään ja ajantasaistamaan.    

 

Tausta

Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön 28.6.2016 asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä, jossa edustettuina olivat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ry, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Valtion työmarkkinalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja Akava ry.

Valmistelutyötä varten työ- ja elinkeinoministeriö teetti työnsä tueksi selvityksen Työaika, tietotyö ja tulevaisuus: esimerkkinä ohjelmistoala (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, TEM raportteja 34/2016).

Liitteet:

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö.pdf - (Betänkande från arbetsgruppen med uppdrag att utreda arbetstidslagstiftningen)

Työaikalaki pykälät ruotsiksi.docx - (Paragraferna i arbetstidslagen på svenska)

Aikataulu

Määräaika päättyy 1.9.2017.

Vastausohjeet vastaanottajille


Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Tarvittaessa lisätietoja antavat:  
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236
hallitusneuvos Tarja Kröger
hallitusneuvos Jan Hjelt
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner
etunimi.sukunimi@tem.fi

Jakelu:
Akava ry    
AKT    
Asianajajaliitto    
ATL    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
JHL    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunnallinen työmarkkinalaitos KT    
Lakimiesliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Ohjelmistoyrittäjät    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
PAM    
Paperiliitto    
Pelastustoimen kumppanuusverkosto    
Pellervon taloustutkimus    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro    
Puolustusministeriö    
SEL    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö    
Suomen Yrittäjät    
Taloushallintoliitto    
Tampereen kaupunki    
Teme    
Teollisuusliitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tral    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työterveyslaitos    
Ulkoasiainministeriö    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

työlainsäädäntö

työaika, työaikalaki, työelämä