Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: PC0TQ23X-1

Svarstiden gick ut: 31.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ulkoministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta.
 
Bakgrund
Lakihankkeessa on tarkasteltu viisumiasioiden muutoksenhakuun liittyviä kansallisia muutostarpeita.  Suomen edustustoverkko osallistuu muutoksenhakuun säännöllisesti noin 30 valtiossa.  Valtionhallinnon tuottavuusohjelma kuitenkin vähentää sekä henkilöstöä että määrärahoja. Tämä edellyttää muutoksenhaun järjestämistä entistä tehokkaammin, jotta ulkoasiainhallinto voi vastaisuudessakin huolehtia viisumiasioita koskevasta oikeusturvasta.

Suomen edustustoilla on hyvä tuntemus ja tieto viisumivelvollisen maan paikallisista olosuhteista ja kulttuurista. Oikaisuvaatimusten käsittelyä koskevan riittävän juridisen osaamisen puuttuminen erityisesti hallintomenettelyn ja päätösten perustelujen osalta sekä oikaisuvaatimusten määrän yleinen kasvu ovat kuitenkin ruuhkauttaneet edustustoja ja vievät merkittävästi aikaa edustustojen muiden ydintehtävien hoidolta. Viisumivelvollisten henkilöiden oikeussuojan turvaamiseksi on perusteltua, että oikaisuvaatimusten käsittely ja ratkaiseminen keskitettäisiin ulkoministeriölle. Tämän johdosta lainsäädäntöä tulisi uudistaa. Lisäksi etukäteismaksujärjestelmä tehostaisi maksujen ohjausvaikutusta verrattuna maksuttomaan nykytilaan. Se todennäköisesti lisäisi viisumivelvollisten harkintaa oikaisuvaatimusasian vireillepanovaiheessa etenkin niissä tapauksissa, joissa valitusasia on ilmeisen perusteeton.
 
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on saada viisumi- ja oleskelulupaprosessit käsiteltyä entistä joustavammin, taloudellisimmin ja tehokkaammin. Lakihanke toteuttaa omalta osaltaan pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta ja norminpurusta.   

Tavoitteena on uudistaa viisumiasioiden muutoksenhakua siten, että oikaisuvaatimusmenettely olisi niin viisumivelvollisen kuin viranomaisten toiminnan näkökulmasta mahdollisimman nopea, laadukas ja selkeä menettely. Oikaisuvaatimusasian käsittelyn menettelyllinen ripeys ja päätöstä koskevan juridisen asiantuntemuksen keskittäminen yhteen viranomaiseen edistävät viisumivelvollisen oikeusturvaa. Tavoitteena on kattaa ulkoasiainhallinnon toiminnasta aiheutuvat menot aiempaa suuremmalta osin palveluksia käyttäviltä viisumivelvollisilta perittävin maksuin. Oikaisuvaatimuksen käsittelyä koskeva maksu palautettaisiin, jos ulkoministeriö muuttaisi Suomen edustuston tekemää viisumipäätöstä tai hallinto-oikeus muuttaisi valituksenalaista ulkoministeriön oikaisuvaatimusta koskevaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi siten, että viisumi olisi myönnettävä.

Lisäksi tavoitteena on DNA-tutkimusta koskevan prosessin sujuvoittaminen, sääntelyn ajanmukaistaminen ja kustannusten vähentäminen.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto tulee antaa perjantaihin 31.8.2018 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Ulkoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta.  Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon voivat antaa muutkin kuin ne, joille lausuntopyyntö on varsinaisesti lähetetty.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntösihteeri Tommy Walkila, puh. 0295 351819, tommy.walkila@formin.fi.
 
Sändlista:
Leena Liukkonen