Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till Finlands första periodiska rapport gällande genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)

Utkast till Finlands första periodiska rapport gällande genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)

Diarienummer för begäran om utlåtande: HEL7M0743-13

Svarstiden gick ut: 25.4.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FördrS 26 och 27/2016) trädde i kraft i Finland i juni 2016. Det är den genom konventionen inrättade kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén) som ska övervaka genomförandet. Konventionsparterna är skyldiga att avge en fullständig rapport om de åtgärder som den har vidtagit för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna konvention och om de framsteg den har uppnått i det hänseendet inom två år efter denna konventions ikraftträdande för konventionsstaten i fråga.
 
Tidsfristen för den första rapporten är den 10 juni 2018. Utkast till rapporten har utarbetats i utrikesministeriets enhet för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden enligt instruktioner av CRPD-kommittén.  
Länkar:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx - Lisää tietoa vammaisten henkilöiden oikeuksien komiteasta (englanniksi) - Mer information om kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (på engelska)

Bilagor:

CRPD_raporttiluonnos_maaliskuu 2018.doc - Raporttiluonnos (suomeksi) - Rapportutkast (på finska)

CRPD määräaikaisraporttiluonnos_Lausuntopyyntö_21032018.pdf - Lausuntopyyntö (suomeksi) - Begäran om utlåtande (på finska)

CRPD rapportutkast_Begäran om utlåtande_21032018.pdf - Lausuntopyyntö (ruotsiksi) - Begäran om utlåtande (på svenska)

Raportointiohjeet.doc - Raportointiohjeet (englanniksi) - Rapporteringsanvisningar (på engelska)

Tidtabell
Utrikesministeriet ber mottagarna på sändlistan yttra sig om utkastet till Finlands första periodiska rapport gällandegenomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vänligen lämna utlåtandet senast den 25 april 2018 genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi eller sänd yttrandena elektroniskt till kirjaamo.um@formin.fi och katja.fokin@formin.fiÄven organisationer som inte finns med på sändlistan och övriga instanser kan om de så vill inlämna ett utlåtande om förslagen. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber remissinstanserna särskilt fästa vikt vid att en periodisk rapport får enligt anvisningarna omfatta högst 31 800 ord (cirka 60 sidor på engelska). Man får emellertid bifoga bilagor till rapporten. Bifoga vänligen vid behov texten på engelska till eventuella författningar ni hänvisar till i er yttrande. Bifoga vänligen också tillägg och ändringar som har gjorts direkt i det bifogade Word-dokumentet. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

För att lämna ett utlåtande ska svararen registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Vid behov kan man vända sig till lausuntopalvelu.om@om.fi för att få hjälp med att ta i bruk tjänsten.
Beredare
Närmare upplysningar ger lagstiftningssekreterare Katja Fokin, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 0295 351 176, e-post katja.fokin@formin.fi.
Sändlista:
Abilis-säätiö    
Aivoliitto ry    
Aivovammaliitto ry    
Akava;    
Amnesty International – Suomen osasto;    
Autismi- ja Aspergerliitto ry    
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia;    
Elinkeinoelämän keskusliitto;    
Epilepsialiitto ry    
Erik Castrén –instituutti / HY;    
etnisten suhteiden neuvottelukunta    
Finlands Svenska Handikappförbund rf    
Folkhälsan    
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Harvinaiset - verkosto    
Helsingin juutalainen seurakunta;    
Hengitysliitto ry    
Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry    
Ihmisoikeusinstituutti/Åbo Akademi    
Ihmisoikeuskeskus;    
Ihmisoikeusliitto;    
Invalidiliitto ry    
Jaatinen – Vammaisperheiden monitoimikeskus ry    
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS    
Kansaneläkelaitos    
Katolinen kirkko / Helsingin hiippakunta;    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
Kehys ry    
Kepa ry;    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkon ulkomaanapu    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto    
Kynnys;    
lapsiasianeuvottelukunta    
lapsiasiavaltuutetun toimisto;    
Lastensuojelun keskusliitto;    
Lihastautiliitto ry    
liikenne- ja viestintäministeriö;    
maa- ja metsätalousministeriö;    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry;    
ME ITSE ry    
Mielenterveyden keskusliitto ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto;    
Muistiliitto ry    
Naisasialiitto Unioni;    
Naisjärjestöjen keskusliitto;    
Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS;    
Neuroliitto ry    
Näkövammaisten keskusliitto    
oikeuskanslerinvirasto;    
oikeusministeriö;    
opetus- ja kulttuuriministeriö;    
Pakolaisneuvonta ry;    
Pelastakaa Lapset ry;    
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti / LY;    
Psoriasisliitto ry    
puolustusministeriö;    
romaniasiain neuvottelukunta    
Saamelaiskäräjät;    
Sams – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Selkäydinvammaiset Akson ry    
SETA ry;    
sisäministeriö;    
sosiaali- ja terveysministeriö;    
SOSTE- Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Sotainvalidien veljesliitto ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK;    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Diabetesliitto ry    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto SEN    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko / Kirkkohallitus;    
Suomen Islam-seurakunta;    
Suomen kuntaliitto;    
Suomen kuurosokeat ry    
Suomen mielenterveysseura;    
Suomen muslimiliitto    
Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi;    
Suomen ortodoksinen kirkko / Kirkollishallitus;    
Suomen Pakolaisapu ry;    
Suomen Polioliitto ry    
Suomen Punainen Risti;    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen UN Women    
Suomen Unicef;    
Suomen vanhempainliitto ry    
Suomen YK-liitto;    
Suomen yrittäjät    
Tapaturma- ja sairausinvalidien Liitto ry    
tasa-arvoasiainneuvottelukunta    
tasa-arvovaltuutetun toimisto;    
TATU ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
tietosuojavaltuutetun toimisto;    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK;    
Trasek ry    
työ- ja elinkeinoministeriö;    
valtakunnansyyttäjänvirasto    
valtiovarainministeriö;    
Vammaisfoorumi;    
Vammaisjärjestöjen naisverkosto    
Vammaiskumppanuus ry    
vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta    
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma    
Vanhustyön keskusliitto;    
VIKE – Vammaisten Ihmisoikeuskeskus;    
Väestöliitto ry    
Yhden vanhemman perheiden liitto;    
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto;    
ympäristöministeriö;    
Ämnesord

ihmisoikeudet

vammaiset henkilöt

ihmisoikeussopimukset

määräaikaisraportit