Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Svarstiden går ut: 26.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta 26.4.2021 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sekä palkkaturvalakia että merimiesten palkkaturvalakia. Esityksessä ehdotetaan, että palkkaturvalain 9 §:n mukaista palkkaturvan enimmäismäärää nostettaisiin 15 200 eurosta 19 000 euroon. Vastaavasti merimiesten palkkaturvalain 8 §:n perusteella maksettavien vahingonkorvausten ja hyvitysten enimmäismäärää nostettaisiin 15 200 eurosta 19 000 euroon. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Bakgrund
Palkkaturvalain (866/1998) perusteella työntekijälle maksettavan palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt ennallaan vuodesta 1999. Koronaepidemian myötä on odotettavissa, että yritysten maksuvaikeudet kasvavat ja palkkaturvasta haettavien saatavien määrät nousevat.

Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä. Esitystä on käsitelty palkkaturva-asiain neuvottelukunnassa, jossa ovat edustettuina keskeiset työmarkkinajärjestöt. Esitysluonnos on toimitettu kirjallisesti merimiesasiain neuvottelukunnalle. Neuvottelukunnan jäsenille on varattu lyhyt kommentointiaika esityksestä.

 

Målsättningar
Esityksen tavoitteena on saattaa palkkaturvan enimmäismäärä vastaamaan paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa.
Sändlista:
Akava    
EK    
Laivanpäällystöliitto    
SAK    
STTK    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Varustamot    
Työllisyysrahasto    
Uudenmaan ELY-keskus, palkkaturvayksikkö    
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnön otsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löydät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.


 
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 26.4.2021.
Beredare
Lisätietoja antaa: erityisasiantuntija Katariina Tirri, puh. 029 504 7180, s-posti: katariina.tirri@tem.fi
Ämnesord

työlainsäädäntö

palkkaturva

palkkaturvalaki

merimiesten palkkaturvalaki

Länkar:
Bilagor:

HE-luonnos 1.4.2021.pdf -

Huvudsakliga innehåll och paragrafer.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer