• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Bioenergia ry, Laurikka Harri
    Uppdaterad:
    1.9.2021
    • Kiitos lausuntopyynnöstä. Bioenergia ry:llä ei ole luonnokseen huomautettavaa.
   • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Virolainen-Hynnä Anna
    Uppdaterad:
    1.9.2021
    • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta toimittaa lausunto luonnokseen asetukseksi energian alkuperätakuista. Haluamme esittää seuraavat huomiot luonnokseen: Asetusluonnoksen otsikosta tai pykälistä 1-5 ei mainita uusiutuvaan energiaan vaan käytetään laajasti alkuperätakuu-termiä. Asiaan perehtynyt toki tietää, että alkuperätakuu viittaa uusiutuvaan energiaan ja asia selviää myös alkuperätakuulaista. Viestinnässä on kuitenkin syytä terävöittää, että kyseessä on nimenomaan uusiutuva energia. 3 §. Kaasun alkuperätakuun sisältämät tiedot: asetuksessa esitetään, että kaasun alkuperätakuun tulee sisältää vähintään minimitiedot. SBB pitää tärkeänä, että asetusluonnos mahdollistaa sen, että kaasun alkuperätakuisiin voisi vapaaehtoisesti linkittää myös muita tietoja kuten maatieto, raaka-ainetieto, GHG-vähenemä, kestävyysjärjestelmä, kaasulaatu ja lämpöarvo. Selvyyden vuoksi pidämme tärkeänä, että alkuperätakuun yhteydessä ilmoitetaan selkeästi energianlähde (kts. pykälät 2,3 4 ja 5.). Tiedoista tulisi tulla selkeästi esille, että onko kyseessä uusiutuva vaiko ei. Nyt ei tule riittävän selvästi ilmi, että sovelletaanko alkuperätakuujärjestelmää kaikentyyppiselle vedylle vai ainoastaan uusiutuvalle energialla valmistelle vedylle. Vaikuttaisi siltä, ettei HE 87/2021 vp (hallituksen esitys laiksi energian alkuperätakuista) yksilö ainakaan määritelmien joukossa, että onko kyseessä uusituvalla energialla tehty vety vaiko ei. 6 § Energiantuotantolaitoksen tuotantotavan ja sen käyttämien energialähteiden todentaminen SBB kannattaa sitä, että tuotantotukipäätös ja päästökaupan toiminnanharjoittajan hakemus käyvät energiatuotantolaitoksen tuotantotavan ja energialähteiden todentamisessa. SBB esittää, että Energiaviraston hyväksymät kestävyysjärjestelmät hyväksytään myös alkuperätakuujärjestelmän laitosten todentamisessa ja auditoinnissa. Perusteluina esitämme, että on tärkeä pienentää järjestelmästä toiminnanharjoittajille aiheutuvia kustannuksia ehkäisemällä päällekkäisten todentamismenettelyjen tarvetta. Kestävyysjärjestelmän kautta seurataan jo tarkasti uusiutuvien osuutta. Lisäksi SBB esittää, että asetuksen 6 §:n 1 momenttia selvennetään siltä osin, miten ne toimipaikat, jotka eivät ole päästökaupan ja tuotantotuen piirissä hoitavat todentamisen. Muuta Off-grid-biokaasulaitosten energiasisällön mittaaminen: Lopuksi haluamme huomauttaa, että alkuperätakuu tulee olemaan käytännössä pakollinen biokaasua myyville ja biokaasu hyödyntäville toimijoille. Koska ilman alkuperätakuuta ei käytännössä voi myydä biokaasua tai biokaasulla valmistettuja tuotteita. Asetuksen soveltaminen koskee täten käytännössä kaikkia toimijoita elleivät ne ole poikkeusten joukossa. Alkuperätakuulaki ja -asetus ovat hyvin kevyitä ja yleisiä, jolloin suuremmalta osin päätäntävalta järjestelmän toimivuudesta ja kustannuksista näyttäisi olevan pitkälti järjestelmän ylläpitäjällä (GasGrid Finland). Toiminnanharjoittajan alkuperätakuujärjestelmästä koituviin kokokustannuksiin sisältyvät myös mahdolliset kaasun mittarointilaitteiston (mitkä tiedot? tuotetun kaasun määrä? energiasisältö? metaanipitoisuus?) investointi- ja ylläpitokustannukset: mitä tarkempaa energiasisältötietoa vaaditaan, sen kalliimpia mittauslaitteistot ovat. Tällä hetkellä erityisesti pienemmissä laitoksissa ei ole tarkkoja kaasun energiasisällön mittarointilaitteita, sillä niitä ei ole aikaisemmin tarvittu, koska tarkastelu on painottunut lopputuotteeseen eli tuotetun lämmön ja sähkön määriin. Ne laitoksissa, jotka tuottavat kaasua joko kaasuverkkoon tai käytettäväksi teollisuudessa ja liikenteessä, toki omaavat mittalaitteet. Myös alkuperätakuutietojen välittäminen järjestelmän ylläpitäjälle voi aiheuttaa kustannuksia. SBB pitää tärkeänä, ettei lainsäädäntö ja GAsGridin säännöt johda kohtuuttomiin kustannuksiin toiminnanharjoittajalle. Uusiutuvien kaasujen alkuperätakuiden säädöspohja on keskeneräinen, sillä jäsenmaiden toimeenpano on vielä kesken, kansallinen toimeenpano on viivästynyt, eurooppalainen standardityö on myöhästynyt ja lisäksi myös RED2:n päivitys saattaa tuoda muutoksia uusiutuvien kaasujen alkuperätakuihin. Edellä mainituista epävarmuuksista huolimatta kannatamme rivakkaa kansallista uusiutuvien kaasujen alkuperätakuujärjestelmän käyttöönottoa; tarvittaessa lainsäädäntöä ja sääntöjä voidaan tarkentaa myöhemmin. Esitämme kuitenkin, että kansallisen alkuperätakuujärjestelmän toimivuus arvioidaan heinäkuuhun 2023 mennessä. Arvioinnissa arvioidaan ainakin tarve esittää lisävaatimuksia biokaasun tuotannon kokonaishyötysuhteen huomioimiseen alkuperätakuujärjestelmien näkökulmasta (sähkö, lämpö, kaasu), alkuperätakuujärjestelmän ohjausvaikutusta ja sen tarkoituksenmukaisuus sekä kotimaisen biokaasun alkuperätakuiden kilpailukyky suhteessa ulkomaalaisiin alkuperätakuihin.
   • Helen Oy
    Uppdaterad:
    1.9.2021
    • Helen Oy kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle ja toteaa lausunnossaan seuraavaa: Asetuksessa annettaan tarkentavaa sääntelyä sähkön jäännösjakauman laskennasta, jotta ns. kaksoislaskenta vältettäisiin. Kaukolämmölle sen sijaan ei ole eduskunnan käsittelyssä olevassa energian alkuperätakuulaissa määritelty jäännösjakaumaa lainkaan. Kaksoislaskennan vaara on ilmeinen, sillä alkuperätakuulaissa ei edellytetä fyysistä yhteyttä asiakkaan ja myyjän välillä. Epäselväksi jää miten tämä kaksoislaskennan ongelma on tarkoitus välttää lämmön puolella. Helen katsoo, että asetusta tulee tältä osin tarkentaa ja myös kaukolämmölle tulee määritellä verkkokohtainen jäännösjakauma. Muilta osin Helen viitaa jo energian alkuperätakuulakiin antamaansa lausuntoon. Helen Oy Vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet Maiju Westergren
   • Gasgrid Finland Oy, Haapea Heli
    Uppdaterad:
    1.9.2021
    • Gasgrid Finland Oy [Gasgrid Finland] toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa ja tarjoaa asiakkailleen turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa sekä kehittää aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaa, palveluitaan ja kaasumarkkinoita edistääkseen tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Valmistelussa olevan sääntelyn myötä Gasgrid Finlandista on tulossa uusiutuvan kaasun alkuperätakuujärjestelmän rekisterinpitäjä. Valtioneuvoston asetuksessa annetaan tarkentavaa sääntelyä alkuperätakuiden ja todentamistodistusten sisältämistä tiedoista. Lisäksi asetuksessa säädetään todentamistodistuksen voimassaoloajasta ja muun todentamisen rinnastamisesta ehdotetun lain mukaiseen todentamiseen. Gasgrid Finland kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja toteaa lausuntonaan seuraavaa koskien asetusluonnoksen 6 §:ää (Energiantuotantolaitoksen tuotantotavan ja sen käyttämien energialähteiden todentaminen): Alkuperätakuulain §14 mukaisesti valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä todentamisesta, todentamistodistuksen sisältämistä tiedoista ja sen voimassaoloajasta sekä muuhun järjestelmään perustuvan todentamisen rinnastamisesta pykälässä tarkoitettuun todentamiseen. Todentamistoiminnalla on keskeinen merkitys toiminnanharjoittajien oikeudenmukaisen kohtelun varmistamisessa – myös rekisterien välisten siirtojen osalta. Todentamisen tulee olla luotettava ja rekisterinpitäjän tulee täysin ja ehdoitta voida luottaa todentamiseen ja sen liitteenä toimitettuihin asiakirjoihin. Gasgrid Finland pitää tärkeänä, että Energiaviraston yksityiskohtainen todentajaohje tulee täydentämään asetusta. Gasgrid Finlandin näkemyksen mukaan olisi hyvä vielä tarkastella, sitoudutaanko asetuksessa tiettyihin rinnasteisiin todentamistapoihin vai mahdollistetaanko siinä esimerkiksi Energiaviraston harkinnan mukainen ohjeistus vaihtoehtoisista rinnasteisista todentamisjärjestelmistä, jolloin voitaisiin hyödyntää muihin todentamisjärjestelmiin sisältyviä todentamisia, mikäli ne täyttävät alkuperätakuulaissa todentamismenettelylle asetettavat vaatimukset. Esa Hallivuori VP, Head of Gas Market Unit Gasgrid Finland Oy
   • Metsäteollisuus ry
    Uppdaterad:
    1.9.2021
    • Pyydettynä lausuntona luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energian alkuperätakuista Metsäteollisuus ry toteaa seuraavaa: Valtioneuvoston asetuksen tavoitteena on tarkentaa myöhemmin voimaan tulevan alkuperätakuulain säännöksiä alkuperätakuiden ja todentamistodistuksen sisältämistä tiedosta. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin todentamisilmoituksen voimassaoloajasta ja muun todentamisen rinnastamisesta ehdotetun lain mukaiseen todentamiseen. Asetus kattaa nykyisin vielä voimassa olevan sähkö alkuperätakuuasetuksen lisäksi myös muun RED II -direktiivin alkuperätakuusääntelyn piirissä tuotetun energian. Metsäteollisuus ry kannattaa muun todentamisen rinnastamista alkuperätakuulaissa tarkoitettuun todentamiseen. Katsomme, että jo aiemmin todennettujen tietojen uudelleenkäyttö ja sen myötä hallinnollisen työn määrän kohtuullistaminen on toiminnanharjoittajan näkökulmasta perusteltua. Ehdotettu asetus kattaa sähkön lisäksi myös kaasun, vedyn sekä lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuusääntelyä. Mielestämme on kannatettavaa, että kaikelle tuotetulle uusiutuvalle energialle on asetuksen puitteessa samat säännöt myös energian alkuperään liittyen. Metsäteollisuudelle ilmastonmuutoksen torjuminen on tärkeää. Uusiutuvien polttoaineiden osuus metsäteollisuuden tehdaspolttoaineista on nykyään noin 87 %. Mielestämme on perusteltua, että myös tulevaisuudessa järjestelmä kannustaa uusiutuvan energian todentamiseen, jolloin on tärkeää, että tehdasalueella tuotettu uusiutuva energia pysyy alkuperätakuuasetuksen piirissä. Metsäteollisuus ry Timo Jaatinen toimitusjohtaja
   • Suomen Kuntaliitto ry., Peltola Vesa
    Uppdaterad:
    1.9.2021
    • Kuntaliitolla ei ole lausuttavaa asetusluonnoksesta.
   • Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry
    Uppdaterad:
    1.9.2021
    • Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta koskien energian alkuperätakuita ja kohteliaimmin esittää seuraavaa: Asetusluonnoksella annetaan tarkentavaa sääntelyä uuden alkuperätakuulain soveltamista. Kuluttajaliitto pitää hyvänä, että alkuperätakuulakia täsmennetään asetuksella, jotta lakia sovellettaisiin yhtäläisesti. Kuluttajaliitto kannattaa asetusluonnosta.
   • Suomen Kaasuyhdistys ry
    Uppdaterad:
    1.9.2021
    • Suomen Kaasuyhdistys kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa: Eduskunnan käsittelyssä oleva lakiesitys laiksi energian alkuperätakuista (HE 87/2021 vp) laajentaa alkuperätakuujärjestelmää koskevan sääntelyn sähkön lisäksi kaasuun ja vetyyn sekä lämpöön ja jäähdytykseen. Lausunnolla olevassa valtioneuvoston asetuksessa annetaan tarkentavaa sääntelyä alkuperätakuiden ja todentamistodistusten sisältämistä tiedoista. Laajennetussa alkuperätakuujärjestelmässä alkuperätakuita myönnettäisiin kaikelle uusiutuvan kaasun tuotannolle sekä uusiutuvan vedyn tuotannolle. Näin ollen alkuperätakuita myönnettäisiin erilaisille ja erilaatuisille kaasuille kaasuverkon piirissä ja sen ulkopuolella. Lisäksi alkuperätakuumarkkina kattaa koko Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen, koska maiden on tunnustettava toisen valtion myöntämä alkuperätakuu. Jotta toimijoille taataan tasapuolinen kilpailuasema ja varmistetaan, että markkinoilla liikkuu vain luotettavia ja todenperäisiä alkuperätakuita, tulisi arviointilaitoksilla olla yhtenäiset ohjeet ja menettelytavat energiantuotantolaitosten todentamiseen, erityisesti määrä- ja laatumittauksiin liittyen (asetusehdotuksen 7 §). Siksi pidämme tärkeänä, että eurooppalaisen standardin EN 16325 Guarantees of Origin related to energy päivitys saataisiin valmiiksi niin, että sitä voitaisiin käyttää yhteisenä ja yleiseurooppalaisena ohjeena sähkön ohella myös kaasun ja vedyn sekä lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuiden todentamisessa sekä arviointilaitosten valvonnassa.
   • Verohallinto
    Uppdaterad:
    1.9.2021
    • Verohallinto kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta. Verohallinnolla ei ole lausuttavaa asetusluonnoksesta.
   • Fingrid Oyj
    Uppdaterad:
    30.8.2021
    • Fingrid Oyj:n lausunto luonnokseen asetukseksi energian alkuperätakuista Kiitämme mahdollisuudesta lausua energian alkuperätakuiden asetuksen luonnokseen ja lausumme alla seuraavaa. Esitämme 1 § Sähkön alkuperätakuun sisältämät tiedot kohtaan 4) selvennystä: 4) maininta, jos tuotantolaitos on saanut investointitukea tai hyötynyt muusta kansallisesta tukijärjestelmästä sekä tukijärjestelmän tyyppi. Rekisterin ylläpitäjänä tarvitsemme tiedot, mistä päivämäärästä lähtien saatu investointituki tulee lisätä alkuperätakuun tietoihin sekä pitääkö alkuperätakuun sisältää merkintä energiaperusteisesta tuesta myös tukijakson päättymisen jälkeen. Ystävällisin terveisin Fingrid Oyj Asta Sihvonen-Punkka varatoimitusjohtaja Marina Louhija lakiasiainjohtaja
   • Energiateollisuus ry
    Uppdaterad:
    27.8.2021
    • Kiitämme lausuntopyynnöstä ja esitämme Energiateollisuus ry:n näkemyksenä seuraavat havainnot. Asetusluonnoksessa mainitaan kaikkien energiamuotojen kohdalla takuun sisältämissä tiedoissa myös tuotantolaitoksen saama taloudellinen tuki. Pidämme tärkeänä, että asetukseen lisätään aikaraja, jonka jälkeiset tuet huomioidaan. Samanlainen rajaus on nykyisessä asetuksessa sähkön alkuperän varmentamisesta. Lisäksi meillä on kaksi muutostoivetta 7 §. 7 § mukaan todentamistodistuksen tai sen liitteiden tulee lisäksi sisältää tiedot verkkoliitynnästä. Ehdotamme, että todistuksen tai sen liitteiden tulee sisältää tiedot mahdollisesta verkkoliitynnästä. Kaikkea takuilla todennettavaa energiaa ei syötetä verkkoon, alkuperätakuita voidaan lakiehdotuksen mukaan myöntää esimerkiksi kiinteistökohtaiselle lämmitykselle. 7 § viimeisessä kappaleessa puhutaan osuusvoimalaitoksesta. Ehdotamme, että voimalaitoksen sijaan myös tässä kohdassa termi ’voimalaitos’ korvataan termillä ’tuotantolaitos’. Ystävällisin terveisin ENERGIATEOLLISUUS RY Kati Takala Asiantuntija, energian tuotanto
   • Suomen Sähkönkäyttäjät ry, Kuokkanen Pasi
    Uppdaterad:
    20.8.2021
    • SUOMEN SÄHKÖNKÄYTTÄJÄT RY:N LAUSUNTO ENERGIAN ALKUPERÄTAKUIDEN ASETUKSESTA Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ELFi) kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksensä asetusehdotukseen energian alkuperätakuista. ELFi edustaa yli 1 GWh vuodessa kuluttavia sähkön netto-ostajia. Jäsenyrityksemme edustavat kaupan, teollisuuden ja palvelualojen yrityksiä, joille tehokkaat ja toimivat sähkömarkkinat ovat merkittävässä roolissa yritysten investoidessa Suomeen ja kokonaiskustannusten hallinnassa. Jäsenimmelle on tärkeää turvata sähkömarkkinoiden kustannustehokas toiminta sekä huomioida asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua vapaaehtoisesti markkinoille. Asiakaskeskeinen, luotettava ja läpinäkyvä sähkömarkkina tuo yrityksille ja Suomen kansantaloudelle taloudellista lisäarvoa. ELFin kommentit asetusehdotukseen energian alkuperätakuista ELFin mielestä asetusehdotus on hyvä. Pidämme tärkeänä sitä, että sähkön alkuperäsertifikaattiin on lisätty erillinen sertifikaatti ydinvoimalle, jonka tuotanto on CO2-päästötön. Tämä on hyvä vahvistus nykyiseen kokonaisuuteen. Pidämme hyvin tärkeänä periaatteena sitä, että energiaan liittyvien alkuperäsertifikaatit ovat myös jatkossa vapaaehtoisia, eikä muita kilpailevia todentamisia tai järjestelmiä kielletä tai niiden käyttöä rajoiteta Suomessa. Kunnioittavasti Pasi Kuokkanen Suomen Sähkönkäyttäjät ry
   • Suomen Lähienergialiitto ry, Tuomi Tapio
    Uppdaterad:
    17.8.2021
    • Suomen lähienergialiitto kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi. Lähienergialiitto kannattaa luonnosta asetukseksi. Lisätietoja Toiminnanjohtaja Tapio Tuomi, puh. 040 568 7351, tapio(at)lahienergia.org