Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till strategi mot korruption

Utkast till strategi mot korruption

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 5/69/2015

Svarstiden gick ut: 28.10.2016

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Målet för samarbetsnätverket mot korruption, som samordnas av justitieministeriet, är att bidra till en så låg förekomst av korruption som möjligt i Finland. Justitieministeriet tillsatte ett nytt samarbetsnätverk för mandatperioden 16.2.2016–31.12.2018. Samarbetsnätverket har till uppgift att bl.a. bereda en strategi och handlingsplan mot korruption för Finland.
 
Samarbetsnätverket tillsatte i januari 2015 en arbetsgrupp som hade till uppgift att ta fram ett utkast till en strategi och handlingsplan mot korruption. Samarbetsnätverket godkände arbetsgruppens utkast i juni 2016. Nätverkets strategiutkast och en sammanfattning av utlåtandena överlämnas till justitieministern, som därefter tar ställning till nätverkets förslag.
Bakgrund
Samarbetsnätverket mot korruption framhåller i sitt strategiutkast att det i Finland endast förekommer lite s.k. gatukorruption, som är behovsbaserad. Undersökningar visar emellertid att det i Finland förekommer strukturell korruption som är svårare att upptäcka. Centrala riskområden är byggnadsbranschen, offentlig upphandling och anbudsförfaranden, samhällsplanering, det politiska beslutsfattandet och politisk finansiering. Korruption förekommer ofta i form av givande och tagande av oetiska förmåner, intressekonflikter och situationer där någon part gynnas samt i form av oetisk beredning av beslut vid sidan av de formella beslutsstrukturerna .

För att åtgärderna för bekämpning och förebyggnade av korruption ska kunna påskyndas och effektiviseras krävs en långsiktig plan eller strategi som säkerställer att arbetet mot korruption är konsekvent och målmedvetet och lyckas engagera aktörerna. Visionen och målet på lång sikt är ett samhälle där korruption inte kan få fotfäste eller döljas. Förslaget innehåller en definition på korruption och en detaljerad översikt över korruptionsläget utifrån vilken det sätts upp ambitiösa men nödvändiga mål för bekämpningen och förebyggandet av korruption.

Målen i strategiutkastet syftar till

1. att förtydliga och stärka myndighetsstrukturerna för bekämpning och förebyggande av korruption och att förbättra samordningen och samarbetet mellan de olika aktörerna
2. att öka kunskapen om korruption
3. att ge ökad insyn
4. att underlätta avslöjande av korruptionsfall
5. att utveckla den lagstiftning som gäller mutbrott
6. att främja forskning om korruption.

För att målen ska nås fastställs åtgärder och en tidtabell för dessa. Genomförandet och verkningarna följs upp och evalueras.
Bilagor:
Tidtabell

Utlåtandena ska lämnas in enligt de anvisningar som ges nedan. OBS! På grund av att det förekommit tekniska problem vid identifiering och i själva tjänsten utlåtande.fi har justitieministeriet förlängt tidsfristen för utlåtanden till och med 28.10.2016. Efter att tidsfristen löpt ut är det inte längre möjligt att ge utlåtanden.

En sammanställning av utlåtandena publiceras senare på utlåtande.fi samt på justitieministeriets webbplats.

Svarsanvisningar för mottagare
Samarbetsnätverket mot korruption ber om ert utlåtande om utkastet till strategi mot korruption. Utlåtandena ska lämnas in genom att man svarar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Vänligen kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi om du har frågor angående tjänsten.
Beredare
Konsultativ tjänsteman Catharina Groop, puh. 02951 50207 (catharina.groop@om.fi)
Specialsakkunnig Juuso Oilinki, puh. 02951 50323 (juuso.oilinki@om.fi)
 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Asianajajaliitto    
Avoin Ministeriö    
Eduskunta    
Espoo - Esbo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FIBS    
Finanssivalvonta    
Finnwatch    
Helsinki - Helsingfors    
Innovaatiorahoituskeskus Tekes    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylä    
Jyväskylän yliopisto    
Kesko Oyj    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirjanpitolautakunta    
Kone Oyj    
Kouvola    
KRP/Rahanpesun selvittelykeskus    
Kunnallinen työmarkkinalaitos - KT    
Kuntaliitto ry    
Kuopio    
Lahti    
Lakimiesliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Neste Oyj    
Nokia Oyj    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Oikeustoimittajat ry.    
OKM/Urheilun eettinen keskus    
OKM/Urheilun eettinen neuvottelukunta    
Open Knowledge Finland    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulu    
Oulun yliopisto    
Patentti- ja Rekisterihallitus    
PoAmk    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rakennusteollisuus RT ry.    
Sisäiset Tarkastajat ry.    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Journalistiliitto ry.    
Suomen Journalistiliitto ry.    
Suomen Yrittäjät    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampere    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL    
TI Suomi    
Tilintarkastuslautakunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turku - Åbo    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Tutkivan journalismin yhdistys ry.    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
UPM-Kymmene Oyj    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtion Työmarkkinalaitos - VTML    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkaskusvirasto    
Vantaa - Vanda    
Veikkaus Oy    
Verohallinto    
Vikes    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Ämnesord

korruptio

korruption